مقایسه‌ی شاخص‌های تغذیه‌ای و آنزیم‌های گوارشی کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae، روی میوه‌ی سه رقم انار

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش شاخص‌های تغذیه‌ای کرم گلوگاه انار روی سه رقم انار شامل ملس دانه‌ سیاه، گبری و شهوار ‌در شرایط کنترل‌شده (دمای 1 ± 30 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 70 ‌درصد و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) مطالعه شد. فعالیت آنزیم‌های لوله‌ی گوارش میانی در لارو‌های پرورش‌یافته روی سه رقم انار نیز مقایسه شد. نتایج نشان داد که نرخ مصرف نسبی (RCR) به‌طور معنی‌داری در بین ارقام متفاوت بود. بالاترین میزان نرخ رشد نسبی (RGR)‌، کارایی تبدیل غذای خورده‌شده (ECI)‌ و کارایی تبدیل غذای هضم‌شده (ECD) روی رقم شهوار مشاهده شد. شاخص تقریبی هضم‌شوندگی (AD) ‌در رقم ملس دانه سیاه بیش‌ترین میزان را داشت. بیش‌ترین فعالیت آنزیم‌های آلفا‌آمیلاز و لیپاز در لوله‌ی گوارش لاروهای پرورش‌یافته روی رقم شهوار مشاهده شد. در‌حالی‌که پروتئازها کم‌ترین فعالیت را در این لاروها نشان دادند. نتایج حاضر نشان داد که رقم شهوار در بین ارقام مورد مطالعه از کیفیت غذایی بالاتری برای ‌کرم گلوگاه انار برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of feeding indices and digestive enzymes of pomegranate neckworm, Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) on three pomegranate cultivars

نویسندگان [English]

  • D. Zare
  • J. Jalali Sendi
  • A. Zibaee
  • A. Jafary Nodoushan
چکیده [English]

In this research nutritional indices of pomegranate neckworm on the three cultivars of pomegranate including Malas-Daneh-Sia, Gabri and Shahvar were studied under controlled conditions (30 ± 1ºC, 70 ± 5% RH and 16L: 8D). Enzymatic activity in the midgut of larvae reared on these cultivars was also compared. Results indicated that the relative consumption rate (RCR) was significantly different among three cultivars. The highest amounts of the relative growth rate (RGR), efficiency of conversion of ingested food (ECI) and efficiency of conversion of digested food (ECD) were observed on Shahvar cultivar. The approximate digestibility (AD) on Malas-Daneh-Sia was the highest. The highest enzymatic activities of α-amylases and lipases were observed in the midgut of larvae reared on Shahvar cultivar. In contrast, proteases demonstrated the lowest activity in these larvae. The present findings showed that the shahvar cultivar has a higher feeding quality for pomegranate neckworm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pomegranate neckworm
  • nutritional indices
  • α
  • amylase
  • lipase
  • protease