زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک‌ها، موجود در موزه‌ حشرات هایک میرزایانس، ایران

نویسنده

چکیده

زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک‌های گیاهی که در موزه‌ حشرات هایک میرزایانس، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران، نگه‌داری می‌شوند، مورد بررسی قرار گرفت. این زنبورها از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری شده و متعلق به چهار خانواده بودند. در مجموع 35 گونه به شرح زیر شناسایی شد:
Aphelinidae: Ablerus atomon (Walker), Ablerus sp., Aphytis chrysomphali (Mercet), A. mytilaspidis (Le Baron), A. proclia (Walker), Coocobius testaceus (Masi), Coccobius sp., Coccophagus insidiator (Dalman), C. lycimnia (Walker), C. piceae Erdös, C. pseudococci Compere, Encarsia aurantii (Howard), E. berlesei (Howard), E. citrina (Craw), E. fasciata (Malenotti), Marietta picta (André).
Encyrtidae: Anagyrus agraensis Saraswat, A. dactylopii (Howard), A. mirzai Agarwal & Alam, A. pseudococci (Girault), Blastothrix ilicicola Mercet, B. sericea (Dalman), Cerapterocerus mirabilis Westwood, Comperiella bifasciata Howard, Encyrtus aurantii (Geoffroy), Metaphycus angustifrons Compere, M. pulvinariae (Howard), M. punctipes (Dalman), Microterys hortulanus Erdös, M. lunatus (Dalman), M. nietneri (Motschulsky), M. nuticaudatus Xu.
Pteromalidae: Moranila californica (Howard), Pachyneuron muscarum (Linnaeus).
Signiphoridae: Chartocerus sp.
از این مجموعه، دو گونه C. insidiator و C. piceae برای اولین‌بار از ایران گزارش می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parasitoid and hyperparasitoid wasps of scale insects in Hayk Mirzayans Insect Museum, Iran

نویسنده [English]

  • E. Ebrahimi
چکیده [English]

The parasitoid and hyperparasitoid chalcidoid wasps of scale insects deposited at the Hayk Mirzayans Insect Museum (affiliated to the Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran) were studied. The specimens had been collected from different parts of Iran and belonged to four families. The following 35 species were identified:
Aphelinidae: Ablerus atomon (Walker), Ablerus sp., Aphytis chrysomphali (Mercet), A. mytilaspidis (Le Baron), A. proclia (Walker), Coocobius testaceus (Masi), Coccobius sp., Coccophagus insidiator (Dalman), C. lycimnia (Walker), C. piceae Erdös, C. pseudococci Compere, Encarsia aurantii (Howard), E. berlesei (Howard), E. citrina (Craw), E. fasciata (Malenotti), Marietta picta (André).
Encyrtidae: Anagyrus agraensis Saraswat, A. dactylopii (Howard), A. mirzai Agarwal & Alam, A. pseudococci (Girault), Blastothrix ilicicola Mercet, B. sericea (Dalman), Cerapterocerus mirabilis Westwood, Comperiella bifasciata Howard, Encyrtus aurantii (Geoffroy), Metaphycus angustifrons Compere, M. pulvinariae (Howard), M. punctipes (Dalman), Microterys hortulanus Erdös, M. lunatus (Dalman), M. nietneri (Motschulsky), Mi. nuticaudatus Xu.
Pteromalidae: Moranila californica (Howard), Pachyneuron muscarum (Linnaeus).
Signiphoridae: Chartocerus sp.
The two species of C. insidiator and C. piceae are found to be new records for the Iranian insect fauna.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parasitoid wasps
  • hyperparasitoid
  • Scale insects
  • biological control
  • Aphelinidae
  • Encyrtidae
  • Pteromalidae
  • Signiphoridae
  • Iran