دوره و شماره: دوره 34، شماره 1، خرداد 1393 
مطالعه تاکسونومیک قبیله (Leucostomatini (Dip.: Tachinidae: Phasiinae در ایران

صفحه 35-58

ابراهیم گیلاسیان؛ علی اصغر طالبی؛ یواخیم زیگلر؛ شهاب منظری


گزارش جدید (Liposcelis paeta (Psocoptera: Liposcelididae از ایران

صفحه 95-96

ادوارد ل. مک‌فورد؛ امین صدارتیان؛ علی اصغر طالبی؛ رضا جریانی


اولین گزارش زنبور پارازیتوئید (Dibrachys lignicola (Hym.: Pteromalidae از ایران

صفحه 97-98

مهدی ضیاءالدینی؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ عباس محمدی خرم‌آبادی؛ محمدامین جلالی


گزارش جدید گونه (Pullimosina heteroneura (Dip.: Sphaeroceridae از ایران

صفحه 99-99

نجمه شیروانی فارسانی؛ عباسعلی زمانی؛ سعید عباسی؛ کتایون خردمند


Hym.,Ichneumonidae) Stibopinae) ، زیرخانواده ای جدید برای فون ایران

صفحه 103-104

حسن بریمانی ورندی؛ رضا وفایی شوشتری؛ هنگامه هوشیار