توان حشره‌کشی روغن‌های گیاهی علیه (Callosobruchus chinensis (Col.: Bruchidae روی نخود در انبار

نویسندگان

چکیده

سوسک چینی حبوبات، Callosobruchus chinensis L.، آفت مهم نخود است و انتشار جهانی دارد. حشره‌کش‌های شیمیایی و سموم تدخینی، اگرچه تبعات شدیدی را سبب می‌شوند، از روش‌های رایج کنترل این آفت هستند. ترکیبات گیاهی و مواد سازنده آن‌ها، به‌عنوان روش کنترلی دیگری به‌طور موفقیت‌آمیز علیه این آفت به‌کار رفته‌اند. در این تحقیق، اثر محافظتی 18 روغن خوراکی و غیرخوراکی در انبار را در یک اتاق بسته آزمایش کردیم. این اثر محافظتی، با درنظر گرفتن میزان تخم‌ریزی، ظهور حشرات کامل، آلودگی دانه و کاهش وزن دانه در اثر این حشره، ارزیابی شد. در مقایسه با شاهد، تمامی روغن‌های آزمایش‌شده به‌طور مؤثری مانع تخمریزی، ظهور حشرات کامل، آلودگی دانه و کاهش وزن آن شدند. باوجوداین، روغن‌های چریش، کرچک، کارانجا (باقلای هندی) و کنجد، به میزان 4 تا 8 میلی‌لیتر بر کیلوگرم بذر کاهش معنی‌داری روی تخم‌ریزی داشتند و به‌طور کامل مانع ظهور حشرات کامل، آلودگی دانه نخود و کاهش وزن آن شدند. روغن خردل به میزان 8 میلی‌لیتر بر کیلوگرم، میزان تخم‌ریزی، ظهور حشرات کامل، آلودگی دانه و کم‌شدن وزن آن را کاهش داد. روغن‌های آزمایش‌شده، پس از سه ماه نگه‌داری بذور در انبار، هیچ‌گونه تأثیر سوئی روی جوانه‌زنی آن‌ها نداشتند. بنابراین، روغن‌های چریش، کرچک، کارانجا و کنجد می‌توانند به‌عنوان یک روش مدیریتی سازگار با محیط زیست برای حفاظت از حبوبات در مقابل سوسک C. chinensis در انبار استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Insecticidal potentials of plant oils against Callosobruchus chinensis (Coleoptera: Bruchidae) in stored chickpea

نویسندگان [English]

  • Md. Azizul Haque
  • Kazi Shahanara Ahmed
  • M. A. Hossain
  • Md. Abdul Alim
چکیده [English]

Pulse beetle, Callosobruchus chinensis L., is an important pest of stored chickpea and widely distributed in the world. Chemical insecticides and fumigants are common control tactics against pulse beetle, even though they have caused serious drawbacks. As an alternative control method, botanical compounds and their constituents have been successfully used against this pest. We tested the protective efficacy of 18 edible and non-edible oils in storage in ambient room condition. The efficacy was evaluated considering oviposition, adult emergence, seed infestation and seed weight loss caused by pulse beetle. All the tested oils effectively checked the oviposition, adult emergence, seed infestation and weight loss compared to control. However, the oils of neem, castor, karanja, and sesame at 4.0 to 8.0 ml/kg seed showed significant reduction of oviposition, and completely inhibited adult emergence, seed infestation and weight loss of chickpea seeds. The mustard oil could reduce the oviposition, adult emergence, seed infestation and seed weight loss at 8.0 ml/kg. Tested oils did not show any adverse effects on seed germination up to three months of storage. Therefore, neem, castor, karanja, and sesame oils can be used as environmentally safe management tactic for C. chinensis in protecting pulse seeds in store.

کلیدواژه‌ها [English]

  • plant oil
  • pest management
  • Chickpea
  • Callosobruchus chinensis