دوره و شماره: دوره 34، شماره 3، آذر 1393 
توان حشره‌کشی روغن‌های گیاهی علیه (Callosobruchus chinensis (Col.: Bruchidae روی نخود در انبار

صفحه 47-56

محمد عزیزل حق؛ کازی شهنارا احمد؛ محمد علمگیر حسین؛ محمد عبدل علیم