کارآیی اسانس اسطوخودوس، Lavandula angustifolia، در مرگ‌ومیر و شاخص‌های فیزیولوژیکی شب‌پره پشت‌الماسی، Plutella xylustella (Lep.: Pyralidae)

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت.

2 گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

چکیده

کارآیی اسانس گیاه اسطوخودوس، Lavandula angustifolia، روی شب‌پره پشت‌الماسی، Plutella xylustella L.، تحت شرایط کنترل‌شده آزمایشگاهی (2 ± 24 درجه سلسیوس، 5 ± 75 درصد رطوبت و 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان LC10، LC30 و LC50 برای اسانس به‌ترتیب 0857/0، 270/0 و 599/0 (درصد حجم/حجم) به‌دست آمد. اثر دورکنندگی با غلظت‌های زیر‌کشنده LC10 و LC30 اسطوخودوس روی لارو سن سوم شب‌پره به‌ترتیب 61/3‌ ± 2/19 و 87/4‌ ± 29/34 درصد محاسبه شد. شاخص مصرف، کارایی تبدیل غذای خورده‌شده، کارایی تبدیل غذای هضم‌شده، قابلیت هضم نسبی و نرخ رشد نسبی در لاروهای تیمار‌شده در مدت سه روز بررسی و تفاوت معنی‌داری با شاهد مشاهده شد. همچنین، تأثیر اسانس‌های گیاهی روی میزان آنزیم‌های گوارشی، پروتئین کل، تری‌گلیسیرید، آلکالین فسفاتاز، پروتئاز، لیپاز، آلفا آمیلاز، گلوتاتیون اس ترانسفراز و استراز در لارو‌های تیمار‌شده‌، اختلاف معنی‌داری را با شاهد نشان داد. نتایج حاضر بیانگر پتانسیل مناسب گیاه اسطوخودوس به‌عنوان یک حشره‌کش با منشأ گیاهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of essential oil of Lavandula angustifolia on mortality and physiological parameters of diamondback moth, Plutella xylustella (Lep.: Pyralidae)

نویسندگان [English]

  • M. Nasr 1
  • J. Jalali Sendi 1
  • S. Moharramipour 2
  • A. Zibaee 1
1 Department of Plant protection, Faculty of Agricultural Science, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Department of Entomology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Efficacy of the essential oil of the plant species Lavandula angustifolia on the mortality, physiology and biochemistry of diamondback moth, Plutella xylustella L., was studied under laboratory conditions (24 ± 2ºC, 75 ± 5% R.H. and 16 L: 8 D hours). The LC10, LC30 and LC50 values of the essential oil were estimated as 0.0857%, 0.270% and 0.599% (V/V), respectively. The repellency effect for the LC10 and LC30 concentrations on third instar larvae were 19.2 ± 3.61 and 34.29 ± 4.87, respectively. The approximate digestibility (AD), efficiency of conversion of ingested food (ECI), efficiency of conversion of digested food (ECD), relative growth rate (RGR) and relative consumption rate (RCR) for the treated larvae in three days showed significant differences compared with the controls. The effectiveness of plant essential oils on digestive enzymes, total protein, triglycerides, alkaline phosphatase, protease, lipase, alfa amylase, glutathione S-transferase and esterase were also significantly different. Our finding suggests that the essential oil of L. angustifolia can be efficiently used as a botanical insecticide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lavandula angustifolia
  • essential oil
  • diamond back moth
  • Toxicity
  • physiological indices
Ankersmit, G. W. (1953) DDT resistance in Plutella maculipennis (Curt.) (Lepidoptera) in Java. Bulletin of Entomological Research 44, 421-425.
Ben Jannet, H., H-Skhiri, F., Migthri, Z., Simmonds, M. S. J. & Blaney, W. M. (2001) Antifeedant activity of plant extracts and of new natural diglyceride compounds isolated from Ajuga pseudoiva leaves against Spodoptera litturalis larvae. Industrial Crops and Products 14, 213-222.
Bernfeld, P. (1955) Amylases, α and β. Methods in Enzymology 1, 149-158.
Bessey, O. A., Lowry O. H. & Brock, M. J. (1946) A method for the rapid determination of alkaline phosphatase with five cubic millimeters of serum. Journal of Biology Chemistry 164, 321-329.
Bosly, A. H. (2013) Evaluation of insecticidal activities of Mentha piperita and Lavandula angustifolia essential oils against house fly, Musca domestica L. (Diptera: Muscidae). Journal of Entomology and Nematology 5(4), 50-54.
Broadway, R. M. & Duffey, S. S. (1988) The effect of plant protein quality on insect digestive physiology and the toxicity of plant proteinase inhibitors. Journal of Insect Physiology 34, 1111-1117.
Cavanagh, H. M. & Wilkinson, J. M. (2005) Lavender essential oil: a review. Australian Infection Control 10, 35-37.
Chapman, R. F. (1998) The insects: structure and function. 4th ed. 782 pp. Cambridge University Press, Cambridge.
Christopher, M. S. M. & Mathavan, S. (1985) Regulation of digestive enzyme activity in the larvae of Catopsilia crocale. Jornal of Insect Physiology 31, 217-221.
Cohen, A. C. (1993) Organization of digestion and preliminary characterization of salivary trypsin-like enzymes in a predaceous heteropteran, Zelus renardii. Journal of Insect Physiology 39, 823-829.
Cohen, A. C. (2005) Insect diets: science and technology. 344 pp. CRC Press.
Conti, B., Canale, A., Luigi Cioni, P., Flamini, G. & Rifici, A.(2010) Hyptis suaveolens and Hyptis spicigera (Lamiaceae) essential oils: qualitative analysis, contact toxicity and repellent activity against Sitophilus granarius L. (Col.: Dryophthoridae). Journal of Pest Science 84, 219-228.
Dow, J. A. T. (1986) Insect midgut function. Advances in Insect Physiology 19, 187-329.
Etebari, K., Mirhoseini, S. Z. & Matindoost, L. (2005) A study on intra specific biodiversity of eight groups of silk worm (Bombyx mori) by biochemical markers. Insect Science 12, 87-94.
Figen, K., Ahmet, O. G. & Levent, A. (2012) Varroacidal efficacies of essential oils extracted from Lavandula officinalis, Foeniculum vulgare, and Laurus nobilisin naturally infested honeybee (Apis mellifera L.) colonies. Animal Science 36(5), 554-559.
Eguchi, M. & Iwamoto, A. (1975) Changes in protease, esrerase and phosphatase in the alimentary canal of the silkworm during metamorphosis. Insect Biochemistry 5, 495-507.
Fossati, P. & Prencipe, L. (1982) Serum triglycerides determined colorimetrically with an enzyme that produces hydrogen peroxide. Clinical Chemistry 28(10), 2077-2080.
Franco, O. L., Rigden, D. J., Melo, F. R. & Grossi-de-Sa, M. F. (2002) Plant α-amylase inhibitors and their interaction with insect α-amylase: structure, function and potential for crop production. European Journal of Biochemistry 269, 397-412.
Han, Q. P., Zhuang, Z. & Tang, A. (1995) The mechanism of resistance to fenitrothion in Chilo suppressalis Walker. Acta Entomologica Sinica 38, 266-272.
Hasheminia, S. M., Jalali Sendi, J., Talebi Jahromi, Kh. & Moharramipour, S. (2011) The effects of Artemisia annua L. and Achillea millefolium L. crude leaf extract on toxicity, development, feeding efficiency and chemical activities of small cabbage Pieris rapae L. (Lep.: Pieridae). Pesticide Biochemistry and Physiology 99,244-249.
Hemingway, J. & Karunatne, S. H. P. P. (1998) Mosquito carboxylester-ases: a review of the molecular biology and biochemistry of a major insecticide resistance mechanism. Medical and Veterinary Entomology 12, 1-12.
Hori, K. (1968) Feeding behavior of the cabbage bug, Eurydema rugosa Motschulsky (Hemiptera: Pentatomidae) on the cruciferous plants. Applied Entomology and Zoology 5, 51-61.
Hori, K. (1973) Studies on enzymes, especially amylases, in the digestive system of the bug Lygus disponsi and starch digestion in the system. Research Bulletin of Obihiro University 8, 173-260.
Huang, Y., Lam, S. & Ho, S. (2000) Bioactivities of essential oil from Elletaria cardamomum (L.) Maton. to Sitophilus zeamais Motschulsky and Tribolium castaneum (Herbst). Journal of Stored Products Research 36, 107-117.
Huang, Z., Shi, P., Dai, J. & Du, J. (2004) Protein metabolism in Spodoptera litura (F.) is influenced by the botanical insecticide azadirachtin. Pesticide Biochemistry and Physiology 80, 85-93.
Isman, M. B. (2000) Plant essential oils for pest and disease management. Crop Protection 19, 603-608.
Isman, M. B. (2006) Botanical insecticides, deterrents, and repellents in modern agriculture and an increasingly regulated world. Annual Review of Entomology 51, 45-66.
Khosravi, R., Jalali Sendi, J. & Ghadamyari, M. (2010) Effect of Artemisia annua L. on deterrence and nutritional efficiency of lesser mulberry pyralid (Glyphodes pyloalis Walker) (Lepidoptera: Pyralidae). Journal of Plant Protection Research 50, 423-428.
Koul, O. & Dhaliwal, G. S. (2001) Phytochemical biopesticides. 223 pp.Harwood Amsterdam Academy.
Koul, O., Singh, R., Singh, J., Singh, W., Daniewski, M., & Berlozecki, S. (2004) Bioefficacy and mode of action of some limonoids of salannin group from Azadirachta indica and their role in a multicomponent system against lepidopteran larvae. Journal of Bioscience 29, 409-416.
Leora Software (1987) POLO-PC: a user's guide to probit or logit analysis. LeOra Software, Barkely California.
Liu, C., Mishra, A., Tan, R., Tang, C., Yang, H. & Shen, Y. (2006) Repellent and insecticidal activities of essential oils from Artemisia princeps and Cinnamomum camphora and their effect on seed germination of wheat and broad bean. Bioresource Technology 97, 1969-1973.
Liu, Z. L., Hung Ho, S. & Hock Goh, S. (2008) Effect of fraxinellone on growth and digestive physiology of Asian corn borer, Ostrinia furnacalis Guenee. Pesticide Biochemistry and Physiology 91, 122-127.
Lowry, O. H., Rosebrough, N. J., Farr, A. L. & Randall, R. J. (1951) Protein measurement with the Folin phenol reagent. Journal of Biological Chemistry 193, 265-75.
Manzoomi, N., Nouri-Ganbalani, G., Dastjerdi, H. R. & Fathi, S. A. A. (2010) Fumigant toxicity of essential oils of Lavandula officinalis, Artemisia dracunculus and Heracleum persicum on the adults of Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae). Munis Entomology and Zoology 5(1), 118-122.
Marie, S. S., Amr, E. M. & Salem, N. Y. (2009) Effect of some plant oils on biological, physiological and biochemical aspects of Spodoptera littoralis (Boisd.). Research Journal of Agriculture and Biological Sciences 5, 103-107.
Negahban, M., Moharramipour, S. & Sefidkon, F. (2007) Fumigant toxicity of essential oil from Artemisia sieberi Besser against three stored-product insects. Journal of Stored Products Research 43, 123-128.
Oppenorth, F. J. (1979) Glutathione S-transferase and hydrolytic activity in a tetrachlorvinphos-resistant strain of housefly and their influence on resistance. Pesticide Biochemistry Physiology 11, 176-178.
Owusu, E. O. (2001) Effect of some Ghanaian plant components on control of two stored-product insect of cereals. Journal of Stored Products Research 37, 85-91.
Peter, J., Landolt, R., Hofstetter, W. & Lisa, L. (1999) Plant essential oils as arrestants and repellents for neonate larvae of the codling moth (Lepidoptera: Tortricidae). Physiology and Chemical Ecology 12(5), 25-36.
Regnault-Roger, C., Philogène, B. J. R. & Vincent, C. (2005) Biopesticides of plant origin. 313 pp. Paris: Lavoisier. [In English].
Renaud, E. N. C., Charles, D. J. & Simon, J. E. (2001) Essential oil quantity and composition from ten cultivars of organically grown lavender and lavandin. Journal Essential Oil Research 13(4), 269-273.
Rezaei, V., Moharramipour, S., Fathipour, Y. & Talebi, A. A. (2006) Nutritional indices and host preference of American white webworm, Hyphantria cunea (Lep., Arctiidae) on five host plants. Journal of Entomological Society of Iran 26(1), 57-72. [In Persian with English summary].
Rivnay, E. (1962) Field crop pests in the Near East. 450 pp. W.Junk, Den Haag.
Sahaf, B. Z., Moharramipour, S. & Meshkatalsadat, M. H. (2007) Chemical constituents and fumigant toxicity of essential oil from Carum copticum against two stored product beetles. Insect Science 14, 213-218.
Sarfraz, M., Dosdall, L. & Keddie, B. (2007) Resistance of some cultivated Brassicaceae to infestations by Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae). Journal of Economic Entomology 100, 215-224.
Sarfraz, M., Keddie, A. B. & Dosdall, L. M. (2005) Biological control of the diamondback moth, Plutella xylostella: a review. Biocontrol Science and Technology 15, 763-789.
Senthil Nathan, S. & Sehoon, K. (2006) Effect of Melia azadarach L. extract on the teak defoliator Hyblaea puera Cramar (Lep.: Hyblaeidae). Crop Protection 25(3), 287-291.
Senthil Nathan, S., Choi, M. Y., Seo, H. Y., Paik, C. H., Kalaivani, K. & Duk Kim, J. (2008) Effect of azadirachtin on acetylcholinesterase (AChE) activity and histology of the brown planthopper Nilaparvata lugens (Stal). Ecotoxicology and Environmental Safety 70, 244-250.
Shekari, M., Jalali Sendi, J., Etebari, K., Zibaee, A. & Shadparvar, A. (2008) Effect of Artemisia annua L. (Asteraceae)  on nutritional physiology and enzyme activities of elm leaf beetle Xanthogaleruca luteolaMull. (Col.: Chrysomellidae). Pesticide Biochemistry and Physiology 91, 66-74.
Shelton, A. M, Sears, M. K., Wyman, J. A. & Quick, T. C. (1993) Comparison of action thresholds for lepidopterous larvae on fresh market cabbage. Journal of Economic Entomology 76, 196-199.
Shojaaddini, M., Moharramipour, S. & Sahaf, B. Z. (2008) Fumigant toxicity of essential oil from Carum copticum against Indian meal moth, Plodia interpunctella. Journal of Plant Protection Research 48, 411-419.
Silveira Ramos, V., Freir, M. G. M., Parra, J. R. P. & Macedo, M. L. R. (2009) Regulatory effects of an inhibitor from Plathymenia foliolosa seeds on the larval development of Anagasta kuehniella (Lepidoptera). Comparative Biochemistry and Physiology 152, 255-261.
Singh, G. & Upadhyay, R. K. (1993) Essential oils: a potent source of natural pesticides. Journal of Scientific and Industrial Research 52, 676-683.
Smith, C. M., Khan, Z. R. & Pathak, M. D. (1994) Techniques for evaluating insect resistance in crop plants. 319 pp. CRC press, Florida, USA.
Tabashnik, B. E. (1994) Evolution of resistance to Bacillus thuringiensis. Annual Review of Entomology 39, 47-79.
Talekar, N. S. & Shelton, A. M. (1993) Biology, ecology, and management of the diamondback moth. Annual Review of Entomology 38, 275-301.
Terra, W. R. & Ferriera, C. (2005) Biochemistry of digestion. pp. 171-224 in Gilbert., L. I., Iatrou, K. & Gill., S. S. (Eds) Comprehensive molecular insect science. Vol. 4, 507 pp. Oxford: Elsevier.
Tripathi, A., Prajapati, V., Aggarwal, K., Khanuja, S. & Kumar, S. (2000) Repellency and toxicity of oil from Artemisia annua to certain stored-product beetles. Journal of Economic Entomology 93, 43-47.
Tsujita, T., Ninomiya, H. & Okuda, H. (1989) p-Nitrophenyl butyrate hydrolyzing activity of hormone-sensitive lipase from bovine adipose tissue. Journal of Lipid Research 30, 997-1004.
Verkerk, R. H. J. & Wright, D. J. (1996) Multitrophic interactions and management of the diamondback moth: a review. Bulletin of Entomological Research 86, 205-216.
Verma, R. S., Rahman, L. U., Chanotiya, C. S., Verma, R. K., Chauhan, A., Yadav, A., Singh, A. & Yadak, A. (2010) Essential oil composition of Lavandula angustifolia Mill. cultivated in the mid hills of Uttarakhand, India. Journal of the Serbian Chemical Society 75(3), 343-348.
Waldbauer, G. P. (1968) The consumption and utilization of foods by insects. Advance in Insect Physiology 5, 229-288.
Wang, J., Zhu, F., Zhou, X. M., Niu, C. Y. & Lei, C. L. (2006) Repellent and fumigant activity of essential oil from Artemisia vulgaris to Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae). Journal of Stored Products Research 42, 339-347.
Yazdani, E., Jalali Sendi, J. & Aliakbar, A. (2013a) Chemical composition, toxicity and physiological effects of essential oil of Rosemarinus officinalis lesser mulberry pyralid, Glyphodes pyloalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae). Journal Crop Protection 2(4), 461-476.
Yazdani, E., Jalali Sendi, J., Khosravi, R., Hajizadeh, J. & Ghadamyari, M.(2013b) Effect of Satureja hortensis L. essential oil on feeding efficiency and biochemical properties of Glyphodes pyloalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae). Archives of Phytopathology and Plant Protection 46(3), 328-339.
Yoshitake, N., Eguchi, M. & Akiyama, A. (1966) Genetic control on the alkaline phosphatase of the midgut in the silkworm. Journal of Sericultural Science of Japan 3, 1-6.
Zibaee, A. & Bandani, A. R. (2010) Effects of Artemisia annua L. ( Asteracea) on the digestive enzymatic profiles and the cellular immune reactions of the sun pest, Eurygaster integriceps (Heteroptera: Scutellaridae), against Beauvaria bassiana. Bulletin of Entomological Research 100(2), 185-196.
Zibaee, I., Bandani, A. R., Haghani, S. & Zibaee, A. (2009) Partial characterization of glutathione S-transferase in two populations of the Sunn pest, Eurygaster integriceps Puton (Heteroptera: Scutellaridae). Munis Entomology and Zoology 4, 492-499.