دوره و شماره: دوره 34، شماره 4، دی 1393 
پارامترهای زیستی سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae)، در چهار رقم خیار گلخانه‌ای

صفحه 53-67

سمیه میرزامحمدزاده؛ شهزاد ایرانی‌ پور؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ محمد جعفرلو


اولین گزارش سرخرطومی Perapion violaceum (Col.: Apionidae) از ایران

صفحه 93-94

مصطفی نیکدل؛ وحیدرضا منیری؛ علی اصغر دردایی