مقاومت آنتی زنوز در کلن های مختلف صنوبر به شته مومی صنوبر( Phloeomyzus passerinii Sign .( Hom.: Aphididae


عنوان مقاله [English]

Antixenosis Resistance to Woolly Poplar Aphidin Phloeomyzus passerinii Sign .( Hom.: Aphididae) Different Poplar Clones

نویسندگان [English]

  • N. Rajabi Mazhar
  • S. Moharramipour
  • S.E. Sadeghi