دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، زمستان 1381، صفحه 1-88 
7. گزارش زنبور( Metaphycus angustifrons Compere ( Hym.: Encyrtidae پارازیتویید شپشک ( Coccus hesperidum (L.) (Hom .: Coccidae از ایران

صفحه 79-80

آزاده داودی؛ علی اصغر طالبی؛ غلامرضا رجبی؛ یعقوب فتحی پور؛ ژی هانگ ژو


8. گزارش کفشدوزک (Nephus ( Sidis) hiekei ( Col .: Coccinellidae از ایران

صفحه 81-82

مجید فلاح زاده؛ شهرام حسامی؛ هلموت فورش


11. گزارش زنبور هیپرپارازیتویید (Baryscapus erynniae ( Hym.: Eulophidae از ایران

صفحه 87-88

مریم خلیلی ماهانی؛ بیژن حاتمی؛ حسین سیدالاسلامی؛ جان لاسال