گزارش دو گونه مگس پارازیتویید لارو شب پره برگخوار فرفیون Simyra dentinosa ( Lep.: Noctuidae) Freyer ار ایران


عنوان مقاله [English]

Report of Two Tachinid Flies ,Parasitoids of Simyra dentinosa Freyer( Lep.: Noctuidae) Larvae in Iran

نویسندگان [English]

  • Y. Karimpour
  • Y. Fathipour
  • A.A. Talebi
  • S. Moharramipour