تاثیر گاز متیل بروماید بر کرم گلوگاه انار (SPECTROBATES CERATONIAE Zell. ( Lep. Pyralidae در انبار


عنوان مقاله [English]

INVESTIGATION ON THE EFFICACY OF METHYL BROMIDE GAS ON SPECTROBATES CERATONIAE Zell. IN STORE

نویسندگان [English]

  • M. S. Taheri
  • A. Farzaneh
  • B. Abazarian