اولین گزارش (Kakothrips dentatus (Thysanoptera: Thripidae از ترکیه

نوع مقاله : مقاله کوتاه، انگلیسی

نویسندگان

1 بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه سلکوک

2 بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آکدنیز

3 بخش گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

گونة Kakothrips dentatus Knechtel, 1939 برای نخستین بار از کشور ترکیه گزارش می­شود. تنها یک نمونه از این تریپس، از روی گونه­ای Carduus در قونیه جمع آوری شد. ویژگی­های ریختی همراه با شکل­های مربوطه ارایه شده­اند. این گونه شباهت زیادی به گونه Kakothrips dolosus Berzosa دارد اما از نظر رنگ بند سوم شاخک و موهای پشت چشمی از هم تفکیک می­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The first report of Kakothrips dentatus (Thysanoptera: Thripidae) from Turkey

نویسندگان [English]

  • Inci Shahin 1
  • Levent Unlu 1
  • Cengiz ikten 2
  • Irfan Tunc 2
  • Kambiz Minaei 3
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Selcuk University, Konya, Turkey
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Akdeniz University, Antalya, Turkey
3 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
Berzosa, J. (1994) Two new species of Kakothrips Williams 1914. (Insecta: Thysanoptera: Thripidae). Senckenbergiana biologica 73 (1/2), 77–82.
Buckman, R. S., Mound, L. A. & Whiting, M. F. (2013) Phylogeny of Thrips (Insecta: Thysanoptera) based on five molecular loci. Systematic Entomology 38, (in press). [Early View: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3113.2012.00650.x /pdf].
Knechtel, W. K. (1939) Kakothrips dentatusComtes rendus des seances de la Institut des Sciences de Romanie3, 322.
Mirab-balou, M. & Chen, X. (2011) Iranian Thripinae with ctenidia laterally on the abdominal tergites (Thysanoptera: Thripidae). Natura Montenegrina 10, 435–466.
Mound, L. A. (2002). The Thrips and Frankliniella genus groups: the phylogenetic significance of ctenidia. Proceedings of the 7th International Symposium on Thysanoptera. Australian National Insect Collection, Canberra, 379–386.
Mound, L. A. & Kibby, G. (1998) Thysanoptera: an identification guide. 70 pp. Cab International, Wallingford, UK.
Mound, L. A. & Palmer, J. M. (1981) Phylogeneltaictiornships between some genera of Thripidae (Thysanoptera). Entomologica Scandinavica 15, 153‒170.
Sawenko, R. F. (1941) Neue thysanopteren aus Georgien. Bulletin of the Georgian SSR Academy of Sciences 2 (4), 369–371.
ThripsWiki (2018). ThripsWiki - providing information on the World's thrips. Available from: http://thrips.info/wiki/Main_Page (accessed 2 November 2018).
Tunc, I. & Hastenpflug-Vesmanis, A. (2016) Records and checklist of Thysanoptera in Turkey. Turkish Journal of Zoology 40 (5), 769–778.
zur Strassen, R. (1996) Neue daten zur Systematik und Verbreitung einiger west-paläarktischer Terebrantia-Arten (Thysanoptera). Entomologische Nachrichten und Berichte 40, 111–118.
zur Strassen, R. (2003) Die terebranten Thysanopteren Europas und des Mittelmeer-Gebietes. Die Tierwelt Deutschlands 74, 1–271.