دوره و شماره: دوره 38، شماره 4 - شماره پیاپی 76، اسفند 1397 
کشف و توصیف جنس نر گونة (Echthromyrmex sehitlerolmez Koçak & Kemal, 2008 (Neuroptera: Myrmeleontidae از ایران

صفحه 423-427

10.22117/jesi.2019.122800.1249

ابوالفضل حاجی اسمعیلیان؛ رضا وفائی شوشتری؛ فریبا مظفریان؛ ابراهیم ابراهیمی؛ ویکتور کیروخاتسکی


مقاله کوتاه، انگلیسی

اولین گزارش (Kakothrips dentatus (Thysanoptera: Thripidae از ترکیه

صفحه 435-438

10.22117/jesi.2019.124287.1283

انجی شاهین؛ لونت اونلو؛ سنگیز ایکتن؛ ایرفان تونک؛ کامبیز مینایی


گزارش جدید دو گونه زنبور خانواده (Crabronidae (Hymenoptera: Apoidea از ایران

صفحه 439-441

10.22117/jesi.2018.121805.1222

مجید فلاح زاده؛ مهدی خسروآبادی؛ کریستین اشمید-ایگر؛ ابوفاضل دوستی