حساسیت تخم‌ها و لاروهای شب پره‌ی مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) به برخی حشره‌کش‌ها

نوع مقاله: مقاله کامل، انگلیسی

نویسندگان

گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

بکارگیری آفت کش‌­ها به عنوان بخش مهمی از برنامه­‌های مدیریت تلفیقی آفت، نقش اساسی در کنترل شب ­پره­‌ی مینوز گوجه‌­فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) دارد. بنابراین ارزیابی اثر آفت­‌کش­ها و معرفی ترکیبات جدید برای مدیریت این آفت مهم است. تخم و لارو سن 2 ‌شب ­پر‌ه‌­ی مینوز گوجه­فرنگی مراحلی هستند که در زمان سم پاشی در معرض حشره‌­کش‌­ها قرار می­گیرند. این مطالعه برای تعیین حساسیت تخم‌­ها و لاروهای سن 2 شب‌­پره‌­ی مینوز گوجه ­فرنگی نسبت به پنج حشره­‌کش انجام گرفت. مقادیر LC50 برای آفت­‌کش‌­های اسپینوسد، کلرانترانیلی­ پرول، ایندوکساکارب، ابامکتین و زتا-سایپرمترین که روی لاروهای سن دو آزمایش شدند، به ترتیب 08/0، 09/0،  8/10،  29/0،  2/232 میلی­گرم ماده‌­­ی موثره در لیتر بدست آمدند. برای ارزیابی اثر تخم­‌کشی، تخم­‌ها با  مقادیر LC50 این حشره‌­کش­‌ها تیمار شدند. میزان تلفات تخم/ لارو نئونات در تیمار­های کلرانترانیلی ­پرول، اسپینوسد، ایندوکساکارب­، ابامکتین، زتا-سایپرمترین و شاهد به ترتیب  8/88، 8/76، 1/58، 35، 5/50 و6/14 درصد بود. در بین آفت­‌کش­‌های مورد آزمایش کلرانترانیلی­‌پرول و اسپینوسد بیشترین اثر تخم­‌کشی و لارو ­کشی را نشان دادند، بنابراین می‌­توانند در برنامه­ ی مدیریت شب‌­پره­‌ی مینوز گوجه ­فرنگی در سطوح بزرگ گلخانه و مزرعه مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Susceptibility of eggs and larvae of tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) to some insecticides

نویسندگان [English]

  • Solmaz Khani
  • Mir Jalil Hejazi
  • Roghaiyeh Karimzadeh
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Use of pesticides as an important part of integrated pest management programs has principal role in control of tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick). Therefore, evaluating the efficacy of insecticides and introducing new effective compounds are important for management of this pest. Eggs and 2nd instar larvae of tomato leafminer are the main stages exposed to insecticide sprayings. This study was conducted to determine the susceptibility of eggs and 2nd instar larvae of T. absoluta to five insecticides. LC50 values obtained for spinosad, chlorantraniliprole, indoxacarb, abamectin, and zeta-cypermethrin for 2nd instar larvae were 0.08, 0.09, 10.8, 0.29 and 232.2 mg ai/L respectively. The eggs were treated with LC50s of these insecticides for 2nd instar larvae to assess their ovi-larvicidal effects. Mortality of the egg/neonates in chlorantraniliprole, spinosad, indoxacarb, abamectin, zeta-cypermethrin treatments and control were 88.8, 76.8, 58.1, 35, 50.5 and 14.6 %, respectively. The results revealed that spinosadand chlorantraniliprole had strong ovicidal and larvicidal activities; and if perform equally well in large scale greenhouse and field conditions, they may be considered in T. absoluta management programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chlorantraniliprole
  • spinosad
  • zeta-cypermethrin
  • indoxacarb
  • Abamectin