دوره و شماره: دوره 39، شماره 4 - شماره پیاپی 80، اسفند 1398، صفحه 367-494 

مقاله کامل، انگلیسی

گزارش‌های جدید از زنبورهای بذرخوار و پارازیتویید خانواده Eurytomidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) از ایران

صفحه 367-381

10.22117/jesi.2019.123978.1275

مهدی پارسا؛ حمید عادلی منش؛ سید ابراهیم صادقی؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ ایاد السندی؛ علی محمد پور؛ مارینا زرووا؛ ویکتور فورسف


فهرست جدید گونه های پادمان (بندپایان: شش پایان) ایران

صفحه 403-445

10.22117/jesi.2019.124366.1285

معصومه شایان مهر؛ الهام یوسفی لفورکی؛ مرتضی کهراریان


مقاله کوتاه، انگلیسی

گزارش جدید جنس Anurophorus (Collembola: Isotomidae) برای فون ایران

صفحه 487-489

10.22117/jesi.2019.127288.1328

لیلا محمدی نودهکی؛ معصومه شایان مهر