فهرست جدید گونه های پادمان (بندپایان: شش پایان) ایران

نوع مقاله : مقاله کامل، انگلیسی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 دانشکده کشاورزی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

آخرین فهرست پادمان ایران (Collembola, Hexapoda) که شامل 112 گونه بود، در سال 1391 منتشر شد. از سال 1391 به بعد، مطالعه فون پادمان در ایران به طور چشم­گیری افزایش یافت. به طوری­که بین سال‌های 1397-1391، تعداد 120 گونه جدید از 78 جنس متعلق به 18 خانواده جمع‌آوری یا توصیف شد. بر این اساس، تهیه یک چک ­لیست جدیدی برای گونه‌­های پادمان ایران ضروری به نظر می‌­رسید. در اینجا، یک فهرست جدید از پادمان ایران، شامل 232 گونه متعلق به 95 جنس، به­ همراه اطلاعات پراکنش جغرافیایی آنها ارائه شده است. از نظر تعداد گونه، خانواده‌­های Isotomidae و Entomobryidae غنی‌ترین هستند. در حالی که بیشتر خانواده‌های Symphypleona فقط دارای یک گونه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new updated checklist of Iranian Collembola (Arthropoda: Hexapoda)

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Shayanmehr 1
  • Elham Yoosefi Lafooraki 1
  • M. Kahrarian 2
1 Department of Plant Protection, Faculty of Crop Sciences, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources (SANRU), Sari, Iran
2 College of Agriculture, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The last checklist of Iranian Collembola (Hexapoda) including 112 species was published in 2013. After 2013, faunistic studies on Collembola were increased dramatically in Iran. During 2013-2018, 120 species from 78 genera belonging to 18 families were recorded or described. Hence, updating the list of recorded species from Iran seems necessary. Here an updated chechklist of Iranian Collembola including 232 species within 95 genera together with their geographical distributions are provided. Considering the number of species, Isotomidae and Entomobryidae are the richest families. While, most of the families belonging to the Symphypleona represented by only one species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • new checklist
  • springtails
  • soil fauna
  • Iran
Abdolalizadeh, F. (2018) A survey on Collembola fauna in Kerman County. MsC thesis, Shahid Bahonar University of Kerman, 90p.
Abdolalizadeh, F., Khayrandish, M., Shayanmehr, M. & Bernard, E.C. (2018) A checklist of springtails (Hexapoda: Collembola) from Kerman with some new records for fauna of Iran. Entomology and phytopathology journal [in press].
Ahmadi-Rad, A. & Kahrarian, M. (2015)The first study of isotomidae fauna (Collembola: apterygota) in Lorestan Province, Western Iran, with new records for Iranian fauna. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences 7(1), 128–133.
Alijani, M., Shayanmehr, M., Skarżyński, D., Piwnik, A. & Smolis, A. (2015) New record of the genus Israelimeria Weiner & Kaprus’, 2005 (Collembola: Neanuridae: Pseudachorutinae) from Iran, with description of a new species. Zootaxa 4000 (2), 268–274.
Alijani-Ardeshir, M., Shayanmehr, M. & Amiri-Besheli, B. (2017) Faunistic survey of Collembola in Babol regions, Mazandaran province: Introduction new species for Iranian fauna. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture) 40 (2), 45–61 [In Persian with English summary].
Amiri, H. & Kahrarian, M. (2015) The new record of Isotomidae (Collembola: Apterygota) for Iranian Fauna: an update to the species Listin Kermanshah Province (Western Iran). Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) 7(3), 195–200.
Arbea, J.I. & Kahrarian, M. (2015a) Two new species and new data of Isotomidae Schaeffer, 1896 (Collembola: Entomobryomorpha) from Iran. Arquivos Entomolóxicos 14, 71–88.
Arbea, J.I. & Kahrarian, M. (2015b) The genus Folsomides Stach (Collembola, Isotomidae) in Kerman­shah Province (W Iran) with the description of two new species. Zootaxa 3925, 281–290.
Arbea, J.I. & Kahrarian, M. (2017) New data on the Onychiurinae (Collembola: Poduromorpha) of Iran, with description of one new species. Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa 60, 141–151.
Bakhshi, S., Shayanmehr, M. & Yoosefi Lafooraki, E. (2014) The first record of the genus Allacma Börner and the species Allacma fusca (L.) (Collembola: Sminthuridae) from Iran. Taxonomy and Biosystematics 6(18), 13–18 [n Persian].
Balvasi, A., Chelav, H.S., Khashaveh, A. & Shayanmehr, M. (2015) New report of Collembola (Hexapoda: Enthognatha) from North of Iran (Larijan Region). International Journal of Agriculture and Biosciences 5(1), 24–28.
Cox, P. (1982) The Collembola fauna of north and north western Iran. Entomologist's Monthly Magazine 118, 39–43.
Daghighi, E. (2012) Fauna of Collembola (Insecta: Apterygota) from Rasht and its regions. MSc thesis, Guilan, Vol. 1. University of Guilan, Iran, 97pp. [in Persian with English abstract].
Daghighi, E., Hajizadeh, J., Hosseini, R. & Moravvej, A. (2013a) A checklist of Iranian Collembola with six new records from family Isotomidae (Collembola: Isotomidae). Entomofauna 11, 149–156.
Daghighi, E., Hajizadeh, J., Hosseini, R. & Moravvej, A. (2013b) Introduction of eighteen species of springtails (Arthropoda: Collembola) from Guilan province with three new records for Iran. Entomofauna 13, 177–184.
Darvish-Motevalli, M. (2016) Faunistic survey and succession of insects in a rice field from planting to harvesting time. MSc thesis, Sari, Iran: Sari Agricaltural Science and Natural Resources University, 148 pp.
Falahati Hossein Abad, A., Sarailoo, M.H., Shayan Mehr, M. & Yazdanian, M. (2011) New reports of three species of Springtails (Collembola) from Iran. Second Iranian pest management conference (Iran), September 2011. Bahonar University, Kerman, 1: 71–71.
Falahati Hossein Abad, A., Skarzynski, D. & Alizadeh, S. (2012) The report of six new species from Hypogastruridae (Apterygota: Collembola) for Iran fauna. Twentieth Iranian plant protection Congress (Iran), August 2012. Shiraz University, Fars, 1: 141–141.
Falahati Hossein Abad, A,. Potapov, M., Sarailoo, M.H. & Shayan Mehr, M. (2013) New records of Isotomidae (Collembola) from Golestan province (Iran). Munis Entomology and Zoology 8, 236–238.
Farrahbakhsh, GH. (1961) A Checklist of Economically Important Insects and Other Enemies of Plant and Agricultural Products in Iran. Vol. 1. Department of Plant Protection, Ministry of Agriculture, Tehran, Iran, 153 pp. [in Persian]
Ghahramaninezhad, S., Shayanmehr, M. & Yoosefi Lafooraki, E. 2013. Report of new Collembola (Arthropoda: Hexapoda) species from Kermanshah. Journal of Plant Protection 27, 136-138.
Ghasemi Cherati, M. (2017) The comparison fauna, diversity and density of Collembola in an agricultural ecosystem versus a forest ecosystem. MSc thesis, Sari, Iran: Sari Agricaltural Science and Natural Resources University.
Ghasemi Cherati, M., Shayanmehr, M. & Amiri-Besheli, B. (2016) Introduction of some Collembola species in Semeskandeh forest of Sari. Proceeding of 22nd Iranian Plant Protection Congress, 27-30 August 2016, University of Tehran, Karaj, Iran.
Ghavami, R. (2016) A Faunistic study on springtails (Hexapoda: Collembola) in Khorramabad county (Lorestan, Iran). MSc, Islamic Azad University, Arak Branch, Iran.
Hosseini, F-S., Shayanmehr, M. & Amiri-Besheli, B. (2016a) Contribution to Collembola (Hexapoda: Entognatha) fauna from Golestan province, Iran. Journal of Insect Biodiversity and Systematicts 2(3), 321–338.
Hosseini, F-S., Shayanmehr M. & Amiri-Besheli, B. (2016b). The first record of two collembolan species of Entomobryidae from Golestan province. Proceeding of 22nd Iranian Plant Protection Congress, 27-30 August 2016, University of Tehran, Karaj, Iran.
Hosseini, F-S., Shyanmehr, M. & Amiri-Besheli, B. (2015) Report of some Collembola species for Golestan province (Iran). International Conference on Architecture, Urbanism, Civil Engineering, Art, Environment, Future Horizons & Retrospect. 16 Novamber 2015, Tehran, Iran.
Kahrarian, M. & Arbea, J.I. (2015) Preliminary Isotomidae fauna (Collembola: Entomobryomorpha) in Kermanshah areas, Western Iran. Journal of Entomological Research 37(1), 91–94.
Kahrarian, M. (2014) New records of Poduromorpha for the Iranian springtail fauna (Collembola). Natura Somogyiensis 25, 21–26.
Kahrarian, M. (2015) Study on population dynamics, biodiversity, fauna and habitat suitability modeling of springtails (Apterygota: Collembola) in Kermanshah provience. PhD, Islamic Azad University, Arak, Iran Branch.
Kahrarian, M. (2017) The checklist of Poduromorpha (Collembola) from the Kermanshah Province (Iran). Natura Somogyiensis 30, 19–22.
Kahrarian, M. (2019) The checklist of Collembola (Hexapoda, Arthropoda) from west of Iran. Journal of Insect Biodiversity and Systematics 5 (1), 33–46.
Kahrarian, M., Nikpy, A. & Mohammadi Noor, L. (2012) Preliminary checklist of the Collembolan fauna in Kermanshah, Sahneh and Harsin counties (Kermanshah: Iran) with two new records for Iranian fauna. Pakistan Entomologist 34(1), 27–30.
Kahrarian, M., Vafaei-Shoushtari, R., Skarżyński, D., Konikiewicz, M., Soleymannezhadyan, E., Shayanmehr, M. & Shams, B. (2013) A new species and new records of the genus Hypogastrura Bourlet, 1839 (Collembola, Hypogastruridae) from Iran. Zootaxa 3709 (1), 089–094.
Kahrarian, M., Vafaei-Shoushtari, R., Soleymannezhadyan, E., Shayan Mehr, M. & Shams, B. (2014a) A faunistic study on Entomobyridae (Collembola) in Kermanshah (Iran). Natura Somogyiensis 24, 17–24.
Kahrarian, M., Vafaei- Shoushtari, R., Soleimannejadian, E., Shayanmehr, M. & Shams-Esfandabad, B. (2014b) Tullbergiidae fauna (Collembola) in Kermanshah province (Iran) with addition of new records. Natura Somogyiensis 25, 15–20.
Kahrarian, M., Vafaei-Shoushtari, R., Soleyman-Nejadian, E., Shayanmehr, M. & Shams Esfandabad, B. (2015) New records of Isotomidae and Paronellidae for the Iranian fauna with an update Checklist of Entomobryomorpha fauna (Collembola) in Kermanshah province. Journal of Entomological Research 7(4), 55–68.
Kahrarian, M., Kapruś, I., Vafaei-Shoushtari, R. & Shayanmehr, M. (2016) New records of Onychiurinae (Collembola: Onychiuridae) for the Iranian Springtail fauna. Journal of Insect Biodiversity and Systematics 2(2), 219–228.
Kaprus’, I., Shayanmehr, M., Kahrarian, M. & Yoosefi Lafooraki, E. (2017) Three new species of Onychiuridae Lubbock, 1871 (Collembola, Poduromorpha) from Iran. Zootaxa 4291 (2), 335–346.
Khanahmadi, S. (2018) Comparison fauna, diversity and density of Collembola associated with three different climate (cold-arid, semi-arid-temperate and sub humid temperate) in national park of Golestan. MSc thesis, Sari, Iran: Sari Agricaltural Science and Natural Resources University.
Khanahmadi, S., Shayanmehr, M. & Bahmanyar, M.A. (2018) New record of Friesea afurcata Tullberg, 1869 (Collembola, Neanuridae) in Golestan national Park (Hyrcanian forests), Iran. Journal of Insect Biodiversity and Systematics(Acceptance).
Mehrafrooz Mayvan, M., Shayanmehr, M. & Scheu, S. (2015a) Depth distribution and inter-annual fluctuations in density and diversity of Collembola in an Iranian Hyrcanian forest. Soil Organisms 87(3), 239–247.
Mehrafrooz Mayvan, M., Shayanmehr, M., Smolis, A. & Skarżyński, D. (2015b) Persanura hyrcanica, a new genus and species of Neanurinae (Collembola: Neanuridae) from Iran, with a key to genera of the tribe Neanurini. Zootaxa 3918 (4), 552–558.
Mohammadi Nodeheki, L., Shayanmehr, M. & Yazdanian, M. (2017) A survey on Hypogastruridae (Collembola: Poduromorpha) fauna in Babol, Babolsar and Amol, Mazandaran province. 2th National Conference of New Achievement in Agronomy and Plant Breeding.
Mohammadi Nodeheki, L., Shayanmehr, M. & Yazdanian, M. (2018a) Introduction of two new record of Neanuridae for Mazandaran Collembola fauna. 1th National Congress of Horticulture and Crop Production. 25 January 2018, Gonbad Kavous University, Golestan.
Mohammadi Nodeheki, L., Shayanmehr, M. & Yazdanian, M. (2018b) Xenylla mediterranea da Gama, 1964 (Collembola: Poduromorpha: Haypogastruride): A new record for Iranian fauna (Mazandaran province). Journal of Insect Biodiversity and Systematics 4 (1), 25–29.
Moradi, T. Vafaei-Shoushtari, R., Kahrarian, M. & Mohseni-Amin, A. (2018) The study on Springtails in west part of Iran with new records for Iranian fauna. Journal of Entomological Research (10)3, 43-53.
Moravvej, S.A. (2003) Biodiversity of Collembola of Tehran Region and Preliminary Observation on Several Species. MSc thesis, Tehran, Vol. 1. Tarbiat Modarres University, Iran, 135 pp. [in Persian with English abstract]
Moravvej, S.A., Potapov, M., Kamali, K. & Hodjat, S.H. (2007) Isotomidae (Collembola of the Tehran region, Iran). Zoology in the Middle East 41, 117–118. doi: 10.1080/09397140.2007.10638238
Nematollahi, M., Bagheri, M. & Radwanski, J. (2009) New reports of Collembola for Iran with surveying of the importance in the greenhouses of Isfahan province, Iran. Plant Protection Journal, Islamic Azad University, Shiraz branch 3, 327–335. [in Persian with English abstract]
Potapov, M., Kahrarian, M., Deharveng, L. & Shayanmehr, M. (2015) Taxonomy of the Proisotoma complex. V. Sexually dimorphic Ephemerotoma gen. nov. (Collembola: Isotomidae). Zootaxa 4052 (3), 345–358.
Qazi, F. & Shayanmehr, M. (2014a) Additional records for Iranian Collembola (Hexapoda: Entognatha) fauna from Tehran province. Natura Somogyiensis 25, 27–34.
Qazi, F. & Shayanmehr, M. (2014b) Introduction of new fauna Collembola (Hexapoda: Entognatha) from Tehran province. 21st Iranian Plant Protection Congress, 23–26 August, Urmia University, Urmia, Iran.
Qazi, F. & Shayanmehr, M. (2016) New records of Onychiuridae for Collembola fauna from Tehran city. Taxonomy and Biosystematics 8(28), 101–116.
Ramezani, L. & Mossadegh, M.S. (2017) The effect of cropping on diversity and density of springtails (Hexapoda: Collembola) in Khuzestan province, Southwest of Iran. Journal of Entomological Research 8(4), 51–57.
Shayanmehr, M., Yahyapour, E., Kahrarian, M. & Yoosefi Lafooraki, E. (2013) An introduction to Iranian Collembola (Hexapoda): an update to the species list. Zookeys 335, 69–83.
Shayanmehr, M. & Zamani, N. (2016) First records of springtails (Collembola) from Babaaman forestry park (Bojnurd, Khorasan-e-Shomali province). Proceeding of 22nd Iranian Plant Protection Congress, 27-30 August 2016, University of Tehran, Karaj, Iran
Shayanmehr, M., Mirab-Balou, M. & Kaprus’, I. (2017) New additions to Iranian Collembola (Entognatha: Hexapoda) from Ilam Province (western Iran). Turkish Journal of Zoology 41, 744–748.
Shayanmehr, M., Yoosefi Lafooraki, E. & Rahmati, M. (2018) New Record of a Genus and Four Species of Springtails (Collembola) from Lorestan Province, Iran. Emtomology and Phytopathology, in press.
Shayanmehr, M., Marouf, A., Yoosefi Lafooraki, E. (2020) Seira atlantica Negri, Pellecchia & Fanciulli, 2005: New record of Collembola (Entomobryidae: Seirinae) from alfalfa field in Iran. Journal of Insect Biodiversity 015 (1): 001–005
Shoeibi, M., Shayanmehr, M., Yoosefi Lafooraki, E. & Mehrafrooz Mayvan, M. (2013) Faunistic survey of Entomobryidae family (Collembola; Hexapoda) in Iran. Bulltin information Society of Lepidoptera of Romania 23, 38-42.
Skarżyński, D., Kahrarian, M., Piwnik, A. & Zawisza, M. (2017) Description of Hypogastrura ellisi sp. n. with notes on H. tethyca Ellis and the trybomi group (Collembola, Hypogastruridae). Zookeys 719, 45–57.
Smolis, A., Falahati, A. & Skarżyński, D. (2012) The genus Cryptonura Cassagnau, 1979 (Collembola: Neanuridae: Neanurinae) in Iran. Zootaxa 3530, 51–58.
Smolis, A., Kahrarian, M., Piwnik, A. & Skarżyński, D. (2016a) Endonura Cassagnau in Iran, with a key to species of the genus (Collembola, Neanuridae, Neanurinae). ZooKeys 553, 53–71.
Smolis, A., Skarżyński, D., Kahrarian, M. & Kaprus’, I.J. (2016b) Redescription of Protanura papillata Cassagnau & Delamare Deboutteville, 1955 (Collembola, Neanuridae, Neanurinae), with new records from Middle East, and with supplemented diagnosis and key to the genus. Zootaxa 4092(2), 293–300. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4092.2.11
Smolis, A., Shayanmehr, M., Kuznetsova, N. & Yoosefi Lafooraki, E. (2017) Three new remarkable species of the genus Endonura Cassagnau, 1979 from the Middle East and Central Asia (Collembola, Neanuridae, Neanurinae, Neanurini). ZooKeys 673, 135–151.
Smolis, A., Shayanmehr, M. & Yoosefi Lafooraki, E. (2018) New members of the genera Neanura MacGillivray, 1893 and Deutonura Cassagnau, 1979 (Collembola: Neanuridae) from the Middle East. European Journal of Taxonomy 406, 1–16.
Vargovitsh, R.S & Kahrarian, K. (2020) A new species of Arrhopalites Börner, 1906 (Collembola, Symphypleona, Arrhopalitidae) from Iran with an updated key to A. diversus group of species. Zootaxa 4759 (3), 338–350. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4759.3.2
Yahyapour, E. & Shayanmehr, M. (2011) First report of two genus and five species of Collembola (Hexapoda: Entognatha) from Iran. Plant Protection Journal 3(1), 37-51.
Yahyapour, E. (2012) Faunistic Study on Collembola (Insecta: Apterygota) in Sari Regions. MSc thesis, Sari, Vol. 1. Sari Agricaltural Science and Natural Resources University, Iran, 96 pp. [in Persian with English abstract]
Yahyapour, E., Shayan Mehr, M. & Damavandian, M.R. (2011) New reports of six species Entomobryidae (Apterygota: Collembola) for Iran. Second Iranian pest management conference, September 2011, Iran. Bahonar University, Kerman, 1: 74–74.
Yahyapour, E., Vafaei-Shoushtari, R. & Shayanmehr, M. (2018a) A survey on Entomobryomorpha (Collembola) fauna in northern forest of Iran. Insect Biodiversity and Systematic, in press.
Yahyapour, E., Vafaei-Shoushtari, R. & Shayanmehr, M. (2018b) Fauna introduction and new records of Collembola (Hexapoda) from some forests of Mazandaran (Iran). International Journal of Tropical Insect Sciences, in press.
Yoosefi Lafooraki, E. & Shayanmehr, M. (2013a) Report of new species of Collembola (Hexapoda) in Mazandaran province. National Conference on Iran Environmental Sciences, October 2013, Shahid Mofateh, Hamadan.
Yoosefi Lafooraki, E. & Shayanmehr, M. (2013b) New records of Collembola (Hexapoda: Entognatha) for Iranian fauna from Mazandaran, Semnan and Isfahan provinces. Natura Somogyiensis 23, 135–142.
Yoosefi Lafooraki, E. (2014) Morphological ad Biological identification of Collembola (Hexapoda) in Mazandaran province. MSc thesis, Sari, Iran: Sari Agricaltural Science and Natural Resources University, 132 pp.
Yoosefi Lafooraki, E. & Shayanmehr, M. (2014a) A survey on Entomobryomorpha (Collembola, Hexapoda) fauna in Northern Iran with an identification key. Iranian Journal of Animal Biosystematics 10 (2), 101–117.
Yoosefi Lafooraki, E. & Shayanmehr, M. (2014b) New records of Neelipleona for the Iranian springtail fauna (Collembola). Natura Somogyiensis 24, 25–30.
Yoosefi Lafooraki, E., Shayanmehr, M. & Qazi, F. (2014c) First report of Pseudosinella baghdadica (Collembola: Entomobryidae) from Iran. 21st Iranian Plant Protection Congress, 23-26 Augest 2014, Urmia University, Urmia, Iran.
Yoosefi Lafooraki, E. & Shayanmehr, M. (2015a) New addition to fauna and a checklist of the order Poduromorpha (Collembola) of Mazandaran province, Iran. Far Eastern Entomologist 298, 1–10.
Yoosefi Lafooraki, E. & Shayanmehr, M. (2015b) Identification key and introduction of new species of order Symphypleona (Collembola, Hexapoda) from Iran. Journal of Plant Protection 29(2), 259–264 [in Persian].
Yoosefi Lafooraki, E. & Shayanmehr, M. (2015c) First record of the genus Schoettella and three new records of the family Hypogastruridae (Collembola, Hexapoda) for fauna of Iran with an identification key for Mazandaran province. Taxonomy and Biosystematics 7(23) 1–12.
Yoosefi Lafooraki, E., Hajizadeh, J., Shayanmehr, M. & Hosseini, R. (2019) First report of Anurophorus silvaticus (Collembola: Isotomidae) for Iran. Iranian Journal of Animal Biosystematics (IJAB) 15(2), in press.
Zamani, N. (2016) Investigation of hexapoda fauna in Rapeseed (Brassica napus: Brassicaceae) and introduction to pests and their natural enemies in Sari (Mazandaran: Iran). MSc thesis, Sari, Iran: Sari Agricaltural Science and Natural Resources University.