گونه‌های جنس Psylliodes Latreille (Coleoptera: Chrysomelidae, Galerucinae, Alticini)> در مزارع کلزای استان گیلان و گزارش یک گونه جدید برای فون ایران

نوع مقاله : مقاله کامل، فارسی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

2 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

3 استاد دانشکده علوم زیستی و محیطی دانشگاه لاکوییلا- ایتالیا

چکیده

سوسک‌های کک‌مانند (Coleoptera: Chrysomelidae, Galerucinae) از آفات مهم کلزا می‌باشند که تغذیه حشرات کامل آن‌ها ازگیاهچه‌ کلزا خسارات شدیدی در مزارع ایجاد می‌کند. در این مقاله نمونه‌های متعلق به جنس Latreille Psylliodes که در سال‌های 1397 تا 1399 به‌وسیله تله‌های چسبی و بشقابی از مزارع کلزای استان گیلان جمع‌آوری شده‌اند، مورد مطالعه قرارگرفته و کلید شناسایی شش گونه از این جنس: Psylliodes anatolica Gök & Cilbiroglu, 2004، P. chalcomera (Illiger,1807) ، P. chrysocephala (Linnaeus, 1758)، P. circumdata (Redtenbacher, 1842)،P. cuprea (Koch, 1803) وP. persica Allard, 1866 به همراه تصاویر گونه‌ها، اندام زادآوری و نیز نکاتی در مورد تاکسونومی آن‌ها ارائه شده‌است. گونه P. anatolica گزارش جدید برای فون ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Species of the genus Psylliodes Latreille (Coleoptera: Chrysomelidae, Galerucinae, Alticini) in the Canola fields of Guilan province with a new record for the Iranian fauna

نویسندگان [English]

  • Sayeh Serri 1
  • Zahra Mojib Haghghadam 2
  • M. Mardani Sefidmazagi 2
  • Maurizio Biondi 3
1 Iranian Researcher Institute of Plant Protection, Tehran, Iran
2 Plant Protection Department, Guilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Rasht, Iran
3 Department of Health, Life and Environmental Sciences, Università degli Studi dell'Aquila,L'Aquila, Italy
چکیده [English]

Flea beetles (Coleoptera: Chrysomelidae, Galerucinae) are important pests of Canola, which the adult feedings on cotyledon cause severe damage to the crop. In this paper, Psylliodes Latreille species collected by sticky or pan traps during 2018–2020 from canola farms of Gilan province, Iran, have been studied and an identification key of the following species, Psylliodes anatolica Gök & Cilbiroglu, 2004; P. chalcomera (Illiger, 1807); P. chrysocephala (Linnaeus, 1758); P. circumdata (Redtenbacher, 1842); P. cuprea (Koch, 1803) and P. persica Allard, 1866 with photos of their habitus and genitalia are provided. Also some taxonomic comments on the species are presented. Psylliodes anatolica is new record for the Iranian fauna.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flea beetles
  • new record
  • Alticini
Alavi, J. (2002) Flea beetles, the most important pests of newly germinated oilseed in Golestan province. Proceedings of 15th Iranian Plant Protection Congress, p. 61.
Alavi, J. (2006) Report of three flea beetles on oilseed rape (Canola) from Khorasan-e-Shomali province. Proceedings of 17th Iranian Plant Protection Congress, p. 80.
Aslan, E. G. & Ayvaz, Y. (2009) Diversity of Alticinae (Coleoptera, Chrysomelidae) in Kasnak Oak Forest Nature Reserve, Isparta, Turkey. Turkish Journal of Zoology 33, 251–262.
Barari, H. & Serri, S. (2010) Investigation on leaf-feeder and stem-borer beetles of oilseed rape in Mazandaran province. 19th Iranian Plant Protection Congress, 31 July‒ August 2010.p. 603
Biondi, M. & D’Alessandro, P. (2012) Afrotropical flea beetle genera: a key to their identification, updated catalogue and biogeographical analysis (Coleoptera, Chrysomelidae, Galerucinae, Alticini). ZooKeys 253, 1–158.
Bolu, H. (2016) Southeastern Anatolia region insect fauna I (Coleoptera I Caraboidea, Dytiscoidea, Bostrichoidea, Chrysomeloidea, Cleroidea, Cucujoidea) of Turkey. Agriculture & Forestry 62(4), 125–145.
Gikonyo, M. W., Biondi, M. & Beran, F. (2019) Adaptation of flea beetles to Brassicaceae: host plant associations and geographic distribution of Psylliodes Latreille and Phyllotreta Chevrolat (Coleoptera, Chrysomelidae). ZooKeys 856, 51–73.
Gök, A. & Cilbiroglu, E. G. (2004) A new species of the genus Psylliodes Latreille
(Coleoptera: Chrysomelidae) from Turkey. Zootaxa 440, 1–6.
Gruev, B. & Döberl, M. (1997) General distribution of the flea beetles in the Palaearctic subregion (Coleoptera, Chrysomelidae: Alticinae). Scopolia 37, 1–496.
Gruev, B. & Döberl, M. (2005) General distribution of the flea beetles in the palaearctic subregion (Coleoptera, Chrysomelidae: Alticinae). Supplement. Pensoft, Sofia-Moscow 240 pp.
Keyhanian, A., Taghizadeh, M., Taghaddosi, M. & Khajezadeh, Y. (2005) A faunistic study on insect pests and its natural enemies in canola fields at different regions of Iran. Pajouhesh & Sazandegi 68, 2–8.
Keyhanian, A. (2008) Biology of flea beetle (Phyllotreta corrugata) in canola fields of Saveh region. Journal of Applied Entomology and Phytopathology 76(1), 91–102.
Leonardi, C. (1970) Materiali per uno studio filogenetico del genere Psylliodes Coleoptera
Chrysomelidae). Atti della Società italiana di scienze naturali e del Museo civico di storia naturale di Milano 110, 201–223.
Leonardi, C. (2007) Dati inediti sul genere Psylliodes Latreille, con descrizione di quattro nuove specie mediterranee (Coleoptera Chrysomelidae). Attidella Società italiana di Scienze naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 148(2), 161–240.
Nadein, K. S. (2006) A significance of the tegmen structure for classification of the genus Psylliodes Latreille, 1829 (Coleoptera: Chrysomelidae: Psylliodina). Proceedings of the Russian Entomological Society St. Petersburg 77, 250–254.
Nadein, K. S. (2007) A review of the leaf-beetle genus Psylliodes Latreille (Coleoptera, Chrysomelidae) from Russia and neighboring countries: I. A key to subgenera, species-groups, and species. Entomological Review 87, 330–360.
Nadein, K. S. (2010) A review of the leaf-beetle genus Psylliodes Latreille (Coleoptera, Chrysomelidae) from Russia and neighboring countries: II. An Annotated List of Species. Entomological Review 90, 1035–1074.
Warchalowski A. (2010) The Palaearctic Chrysomelidae. Natura optima dux Foundation. Warszawa. 1212 pp.