دوره و شماره: دوره 41، شماره 3 - شماره پیاپی 87، آذر 1400 
اولین گزارش زنبور (Hym: Braconidae) Schizoprymnus rimosusاز ایران

صفحه 279-280

10.22117/jesi.2021.354857.1418

زهرا فعلی کوهی خیلی؛ جبراییل رزمجو؛ محمدرضا دماوندیان؛ انیس ابوطالبیان سورشجانی