اولین گزارش زنبور (Hym: Braconidae) Schizoprymnus rimosusاز ایران

نوع مقاله : مقاله کوتاه، فارسی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه گیاه پزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

در بررسی فون زنبورهای پارازیتوئید در استان اردبیل و شهرستان‌های اطراف آن طی 1399-1398، یک گونه زنبور پارازیتوئید با نام Schizoprymnus rimosus Tobias, 1966 متعلق به خانواده Braconidae جمع‌آوری شد. گونه‌ مذکور توسط دکتر Matthias Riedel از آلمان شناسایی شد. این زنبور پارازیتوئید برای فون ایران جدید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

First record of Schizoprymnus rimosus(Hym: Braconidae) from Iran

نویسندگان [English]

  • Z. Feli Kohikheili 1
  • J. Razmjou 1
  • M. R. Damavandian 2
  • A. Aboutalebian Soureshjani 1
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Department of Plant Protection, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, P. O. Box 578, Sari, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

During faunistic survey of parasitoid wasps in Ardabil province at 2019-2020, a parasitoid species from Braconidae was collected.The parasitoid wasp identified  as Schizoprymnus rimosus Tobias, 1966 and confirmed by Dr. Matthias Riedel from Germany as . This Braconid species is new for Iranian fauna.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parasitoid wasp
  • Ardabil
  • Iran
Achterberg, C. V. (2014) Notes on the checklist of Braconidae (Hymenoptera) from Switzerland. Mitteilungen der schweizerischen entomologischen Gesellschaft, 87(3/4), 191-213.‏
Aquino, D. A., GADDI, A., Hernandez, E. P., & Martinez, J. J. (2010) The types of Braconidae and Ichneumonidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea) in the Museo de La Plata, Argentina. Zootaxa 2487(1), 43-51.‏
Çoruh, S. A. L. I. H. A., & Kolarov, J. A. N. K. O. (2010) Ichneumonidae (Hymenoptera) from Northeastern Turkey. I. Bulletin of the Natural History Museum 3, 177-186.‏
Farahani, S., Talebi, A. A., & Rakhshani, E. (2016). Iranian Braconidae (Insecta: Hymenoptera: Ichneumonoidea): diversity, distribution and host association. Journal of Insect Biodiversity and Systematics 2(1), 1-92.‏