گزارش گونه جدید زنبورi> Andricus pseudocecconii sp. nov. (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini)> از ایران

نوع مقاله : مقاله کامل، انگلیسی

نویسندگان

1 - آزمایشگاه مرجع تشخیص سلامت گیاهی، دفتر ایمنی غذایی ملی، بوداپست، مجارستان

2 موسسه زیست شناسی تکاملی، دانشگاه ادینبورگ، اسکاتلند، بریتانیا، مجموعه حشرات ملی استرالیا، اکتون، استرالیا

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم‌آباد، ایران

4 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

5 موسسه زیست شناسی تکاملی، دانشگاه ادینبورگ، اسکاتلند، بریتانیا

10.52547/jesi.42.1.1

چکیده

چکیده
گونۀ جدید زنبورگالزای بلوط با نام، Andricus pseudocecconii Melika, Tavakoli & Stone, sp. nov. (Hymenoptera: Cynipidae, Cynipini) توصیف شده است. توضیحات مربوط به شکل شناسی، تشخیص، زیست شناسی و میزبان مرتبط این گونه جدید ارایه شده است. موقعیت این تاکسون جدید توسط داده های ریخت شناسی و مولکولی مورد تایید قرار گرفته است.

چکیده تصویری

گزارش گونه جدید زنبورi> Andricus pseudocecconii sp. nov. (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini)> از ایران

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Andricus pseudocecconii sp. nova (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini) from Iran

نویسندگان [English]

 • George Melika 1
 • James A. Nicholls 2
 • Majid Tavakoli 3
 • Seyed Ebrahim Sadeghi 4
 • Graham N. Stone 5
1 Plant Health Diagnostic National Reference Laboratory, National Food Chain Safety Office, Budaorsi str. 141–145, Budapest 1118, Hungary
2 Institute of Evolutionary Biology, University of Edinburgh, King’s Buildings, Charlotte Auerbach Road, Edinburgh EH9 3FL, Scotland, UK Australian National Insect Collection, CSIRO, Clunies Ross Street, Acton, ACT 2601 Australia
3 Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Lorestan Agricultural & Natural Resources Research Center, Khorramabad, Iran
4 Division of Plant Pests and Diseases, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran P. O. Box 13185–116, Iran
5 Institute of Evolutionary Biology, University of Edinburgh, King's Buildings, Charlotte Auerbach Road, Edinburgh EH9 3FL, UK
چکیده [English]

A new species of oak gall wasp, Andricus pseudocecconii Melika, Tavakoli & Stone, sp. nov. (Hymenoptera: Cynipidae, Cynipini) is described. Descriptions, diagnoses, biology, and host associations for the new species are given. The new taxon is supported by morphological and molecular data.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gall wasp
 • Quercus
 • biology
 • cynipids
 • diagnosis

©2022 by Author(s), Published by Entomological Society of Iran
This Work is Licensed under Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International Public License