دوره و شماره: دوره 42، شماره 1 - شماره پیاپی 89، خرداد 1401، صفحه 1-90 

مقاله کامل، انگلیسی

گزارش گونه جدید زنبورi> Andricus pseudocecconii sp. nov. (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini)> از ایران

صفحه 1-14

10.52547/jesi.42.1.1

جورج ملیکا؛ جیمز نیکولز؛ مجید توکلی؛ سید ابراهیم صادقی؛ گراهام استون

گزارش گونه جدید زنبورi> Andricus pseudocecconii </i> sp. nov. (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini)> از ایران


الگوی تنوع ژنتیکی جمعیت های شب پره جوانه خوار بلوط Tortrix viridana در جنگل های بلوط شمال غرب ایران

صفحه 67-80

10.52547/jesi.42.1.5

حامد غباری؛ حجت الله غلامی؛ هدیه بدخشان؛ جواد ناظمی رفیع؛ هیمن صالحی؛ آرمین نماینده

الگوی تنوع ژنتیکی جمعیت های شب پره جوانه خوار بلوط Tortrix viridana در جنگل های بلوط شمال غرب ایران