اثر گرسنگی بر رفتار جفت‌گیری کفشدوزک‌ شته‌خوار i> Hippodamia variegata Goeze (Coleoptera: Coccinellidae)> در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله کوتاه، انگلیسی

نویسندگان

دانشکده زیست شناسی ، دانشکدگان علوم، دانشگاه تهران

10.52547/jesi.42.1.6

چکیده

شرایط اکولوژیک مثل دسترسی به غذای کافی و مناسب از عواملی است که می‌تواند روی رفتار جانوران تاثیرگذار باشد. حشرات مختلفی در زمان گرسنگی سعی می‌کنند تا رفتارهای آمیزشی و طول مدت آمیزش را کاهش دهند. هدف از این مطالعه، بررسی اثر گرسنگی بر عملکرد آمیزشی کفشدوزک Hippodamia variegata بود. در این آزمایش، از نرها و ماده‌های ۱۰ تا ۱۵ روزه و باکره استفاده شد. در هر تکرار، یک نر و یک ماده به مدت ۳ ساعت (از ساعت ۱۲ الی ۱۵) برای آمیزش در کنار هم قرار داده شدند و مدت ‌زمان تاخیر در آمیزش و مدت ‌زمان آمیزش ثبت شد. آزمایش‌ها در شرایط دمای ۱ ± ۲۵ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۵ ± ۵0 درصد انجام شد. نتایج نشان داد که طول مدت جفت‌گیری و مدت زمان تاخیر در آمیزش در گروه گرسنه و سیر تفاوت معنی‌داری ندارد، لذا این گونه قابلیت سازگاری، تجدید نسل و افزایش جمعیت در شرایط گرسنگی در محیط‌هایی با مقدار غذای متفاوت و حتی ناکافی را دارد و به نظر می‌رسد گونه‌ بسیار مناسبی برای استفاده در مهار زیستی آفات باشد.

چکیده تصویری

اثر گرسنگی بر رفتار جفت‌گیری کفشدوزک‌ شته‌خوار i> Hippodamia variegata  Goeze (Coleoptera: Coccinellidae)> در شرایط آزمایشگاهی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of starvation on the mating behavior of an aphidophagous ladybird beetle, Hippodamia variegata Goeze (Coleoptera: Coccinellidae) in laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • Marjan Seiedy
  • Maryam Rajabi Faghihi
School of Biology and Center of Excellence in Phylogeny of Living Organisms, College of Science, University of Tehran, 14155-6455 Tehran, Iran
چکیده [English]

Ecological conditions such as access to adequate and appropriate nutrition are one of the factors that affect animal behavior. Various insects try to avoid copulation and even decrease the duration of copulation under starvation. This study aimed to investigate the effect of starvation on the mating performance of Hippodamia variegata (Goeze) in which the virgin males and females (10 to 15 days old) were used. In each experiment, one male and one female were placed in a container for 3 hours (from 12 to 15) and some factors such as copulation latency and copulation duration were recorded. Experiments were conducted at the temperature of 25 ± 1°C and 50 ± 5 % humidity.
The results showed the copulation latency and mating duration in the starved group and fed did not show any significant difference. These results can be interpreted that H.variegata can successfully reproduce and adapt to environments with different and even insufficient amount of food in a starvation context and it seems that this species is very suitable for biocontrol.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coccinellidae
  • Copulation Duration
  • Copulation Latency
  • Mating
  • Starvation

©2022 by Author(s), Published by Entomological Society of Iran
This Work is Licensed under Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International Public License