خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه چندین رقم خرما و تاثیر آن بر حساسیت به Oligonychus afrasiaticus (Acari: Tetranichydae) در جنوب ایران

نوع مقاله : مقاله کامل، انگلیسی

نویسندگان

1 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

3 پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز

4 گروه شیمی، دانشگاه فیصل آباد، پاکستان

10.52547/JESI.42.1.2

چکیده

شانزده رقم خرما از نظر حساسیت به کنه گرد و غبار خرما Oligonychus afrasiaticus در پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری بوشهر ارزیابی شدند. در هر رقم سه درخت خرمای آلوده شده به صورت طبیعی به O. afrasiaticus به طور تصادفی انتخاب شدند. در هر خوشه از هر درخت مورد نمونه‌برداری، چهار خوشه‌چه به طور تصادفی جمع آوری شدند و تعداد میوه‌های سالم و آلوده شمارش شد. صفات فیزیکوشیمیایی میوه این ارقام نیز در مرحله کیمری با روش‌های استاندارد اندازه‌گیری شد. تجزیه داده‌ها بر اساس طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که بین این ارقام از نظر حساسیت به O. afrasiaticus تفاوت معنی‌داری وجود دارد. ارقام هلالی، مکتوب، برحی و دقلت نور نسبت به سایر ارقام نسبت به کنه خرما متحمل‌تر بودند. همچنین از نظر خصوصیات فیزیکوشیمیایی بین ارقام تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. درصد آلودگی به کنه با وزن هسته، طول میوه و تعداد خوشه‌چه‌ها همبستگی مثبت و معنی‌دار داشت. محتوای تانن از 97/0 تا 13/8 درصد، مواد جامد محلول (TSS) از 00/10 تا 00/70 درصد بریکس و اسیدیته قابل تیتراسیون از 70/0 تا 50/1 درصد متغیر بود. همبستگی معنی‌داری بین ویژگی-های شیمیایی میوه خرما و آلودگی به کنه مشاهده نشد. از چنین اطلاعاتی می توان برای غربالگری ارقام نخل خرما برای صنایع فرآوری میوه خرما و برنامه‌های اصلاحی استفاده کرد.

چکیده تصویری

خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه چندین رقم خرما و تاثیر آن بر حساسیت به Oligonychus afrasiaticus (Acari: Tetranichydae) در جنوب ایران

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fruit physicochemical properties of several cultivars of date palm and their influence on the susceptibility to Oligonychus afrasiaticus (Acari: Tetranichydae) in the southern of Iran

نویسندگان [English]

  • Masumeh Yadegar 1
  • Mohammad Amin Kohanmoo 1
  • Fariba Sohrabi 2
  • Rahim Khademi 3
  • Fozia Anjum 4
1 Department of Plant Genetic and Production Engineering, Faculty of Agriculture, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
3 Date Palm and Tropical Fruits Research Center, Horticulture Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ahwaz, Iran
4 Department of Chemistry, Government College University, Faisalabad, Pakistan-38000
چکیده [English]

Sixteen date palm cultivars were studied for their susceptibility to the date palm dust mite, Oligonychus afrasiaticus, at the Date Palm and Tropical Fruit Research Institute of Bushehr, Iran. Three date palms naturally infested by O. afrasiaticus were randomly selected per cultivar. Four fruit strands per bunch of each sampling tree were randomly collected, and the number of healthy and infested fruits was counted. Fruit physicochemical attributes of these cultivars were also recorded at the Kimri stage using standard procedures. The analysis was carried out according to a completely randomized design. The results revealed significant differences among cultivars regarding susceptibility to O. afrasiaticus. The cultivars Barahi, Maktoub, Haleli, and Deglet Noor, were more resistant to the date palm dust mite than the other cultivars. Significant differences among cultivars were also observed in all tested physicochemical characteristics. The percentage of infestation had a significant positive correlation with the Kernel weight, fruit length, and the number of strands. Tannin content ranged from 0.97 to 8.13%, total soluble solids (TSS) from 10.00 to 70.00% Brix, and titratable acidity from 0.70 to 1.50%. No significant correlation was observed between the chemical characteristics of date fruits and infestation to the mite. Such information can be used to screen date palm cultivars for date fruit processing industries and breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultivars
  • Date palm dust mite
  • Host plant resistance
  • Phoenix dactylifera

©2022 by Author(s), Published by Entomological Society of Iran
This Work is Licensed under Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International Public License