الگوی تنوع ژنتیکی جمعیت های شب پره جوانه خوار بلوط Tortrix viridana در جنگل های بلوط شمال غرب ایران

نوع مقاله : مقاله کامل، انگلیسی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 گروه علوم محیطی و زیستی، دانشگاه ترنت، پتربروگ، کانادا

10.52547/jesi.42.1.5

چکیده

شب پره جوانه خوار بلوط Tortrix viridana, Linnaeus, 1758 (Lep. Tortricidae) یکی از آفات مهم گونه های مختلف جنس بلوط Quercus spp. می باشد. لاروهای این آفت از جوانه ها و برگ های درختان بلوط تغذیه می نمایند و باعث بی برگی کامل درختان مورد نظر می شوند. در این تحقیق تفاوت ژنتیکی پروانه جوانه خوار بلوط با استفاده از مارکرهای ISSR بر اساس میزبان های مختلف آن در جنگل های بلوط شمال غرب ایران مورد مطالعه قرار گرفت. 19 جمعیت شامل 171 فرد که از سه گونه بلوط شامل Quercus branti Lindl. 1840, Quercus infectoria Oliv. 1801 و Quercus libani Oliv. 1801 جمع آوری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که جمعیت های جمع آوری شده از گونه بلوط Q. libani دارای بیشترین تنوع ژنتیکی بودند، در حالیکه جمعیت های جمع آوری شده از دو گونه دیگر بلوط Q. branti و Q, infectoriaتنوع ژنتیکی کمتری را دارا بودند. بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت های جمع آوری شده نشان داد که از نظر جغرافیایی تنوع ژنتیکی در درون جمعیت ها (92 درصد) بسیار بیشتر از بین جمعیت ها (8 درصد) می باشد، در حالیکه بررسی اثر گونه های مختلف بلوط بر تنوع ژنتیکی آفت مورد نظر بر اساس روش تخمین بیزین نشان داد که جمعیت های جمع آوری شده از سه گونه میزان مختلف در سه کلاستر مشخص (بر اساس سه گونه میزبان بلوط مورد نظر) قرار گرفتند. این یافته ها نشان از تخصص میزبانی معنی دار جمعیت های جمع آوری شده داد و اینکه میزبان های مختلف آفت مذکور بیشتر از فواصل و موانع جغرافیایی تنوع ژنتیکی جمعیت های مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار داده اند.

چکیده تصویری

الگوی تنوع ژنتیکی جمعیت های شب پره جوانه خوار بلوط Tortrix viridana در جنگل های بلوط شمال غرب ایران

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Patterns of genetic variation among host-plant associated populations of the green oak leaf roller moth, Tortrix viridana (Lepidoptera: Tortricidae) in oak forests of northwestern Iran

نویسندگان [English]

 • Hamed Ghobari 1
 • Hojatollah Gholami 1
 • Hedieh Badakhshan 2
 • Javad Nazemi 1
 • Hemn Salehi 2
 • Armin Namayandeh 3
1 Department of Plant Protection, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Department of Plant Breeding, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
3 Department of Environmental and Life Sciences, Trent University, 1600 West Bank Drive, Peterborough, ON, Canada
چکیده [English]

The green oak leafroller moth, Tortrix viridana Linnaeus, 1758 (Lep. Tortricidae) is one of the key pests on Quercus spp. The larval instars of the moth feed on the developing buds and the leaves and cause oak  trees to be leafless completely,  significantly damaging the oak forest of northwestern Iran each year. The genetic differences in the host plant associated populations of oak leafroller moth have been assessed in the oak forests of northwestern Iran using inter-simple sequence repeat markers (ISSR). In this study 171 specimens representing nineteen populations feeding on various oak tree species including Quercus branti Lindl. 1840, Quercus infectoria Oliv. 1801 and Quercus libani Oliv. 1801 were investigated. Results indicated that populations related to Q. libani had the highest genetic diversity, while populations related to Q. branti and Q, infectoria had lower genetic diversity. Assessment of genetic structure of the populations showed that higher diversity was demonstrated in intrapopulations (92%) than interpopulations (8%) geographically, while strongly significant host-associated differentiation was also indicated by Approximate Bayesian Computation analyses among populations, with major clusters corresponded to the three species of host plants. These findings revealed that the host plant association can have a stronger effect on the genetic variations among the populations of T. viridana than the geographical barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Host
 • Inter population
 • Intra population
 • ISSR
 • Tortrix viridana

©2022 by Author(s), Published by Entomological Society of Iran
This Work is Licensed under Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International Public License