کارایی حشره‌کش جدید تیوسیکلام هیدروژن اکسالات در کنترل کرم ساقه‌خوار نواری برنجChilo suppressalis (Lepidoptera: Grambidae) در شرایط مزرعه‌ای

نوع مقاله : مقاله کامل، فارسی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترو یج کشاورزی، رشت، ایران

2 موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترو یج کشاورزی، آمل، ایران

10.61186/jesi.43.3.9

چکیده

با توجه به مصرف طولانی مدت برخی از حشره­کش­های شیمیایی برای کنترل ساقه­خوارنواری برنج، Chilo suppressalis در شالیزارهای شمال کشور و به منظور جلوگیری از توسعه مقاومت کرم ساقه­خوار به آن‏­ها، لزوم بکارگیری حشره‌کش­های جدید نظیر تیوسیکلام هیدروژن اکسالات گرانول 4 درصد (ویبرانت®) در کنترل این آفت ضروری است. تیمارهای آزمایشی در این پژوهش شامل، 1-حشره­کش (ویبرانت®) به میزان 10 کیلوگرم در هکتار 2-حشره­کش (ویبرانت®) به میزان 5/12 کیلوگرم در هکتار 3-حشره­کش (ویبرانت®) به میزان 15 کیلوگرم در هکتار 4-حشره­کش دیازینون گرانول 10 درصد به مقدار 15 کیلوگرم در هکتار 5-حشره­کش فیپرونیل گرانول 2/0 درصد به میزان 20 کیلوگرم در هکتار 6-تیمار شاهد (آب­پاشی) بودند. پژوهش حاضر در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. صفات زیر شامل، درصد جوانه‌های مرکزی مرده در نسل اول، درصد خوشه‌های سفید شده در نسل دوم، درصد کارایی حشره­کش­ها، جمعیت لاروها و عملکرد محصول برنج مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که در بین حشره‌کش­های مورد آزمایش، حشره­کش (ویبرانت®) در مقادیر 5/12 و 15 کیلوگرم در هکتار، به طور معنی­داری در کنترل ساقه­خوار نواری برنج به ترتیب برای نسل­های اول و دوم آفت مؤثر بودند. نتایج این بررسی نشان داد که کمترین آلودگی جوانه­های مرکزی مرده (22/5 درصد) و کمترین آلودگی خوشه­های سفید شده (33/2 درصد)، بیشترین مرگ و میر لارو (01/86 درصد) و بیشترین عملکرد محصول (83/4020 کیلوگرم در هکتار) در تیمار ویبرانت 4% به مقدار 15 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. بنابراین، یافته­های پژوهش حاضر بیانگر این است که حشره­کش جدید تیوسیکلام هیدروژن اکسالات پتانسیل خوبی در کنترل کرم ساقه­خوارنواری برنج دارد و می­تواند برای مدیریت تلفیقی ساقه­خوار در زیست‏ بوم شالیزار مورد استفاده قرار گیرد.

چکیده تصویری

کارایی حشره‌کش جدید تیوسیکلام هیدروژن اکسالات در کنترل کرم ساقه‌خوار نواری برنجChilo suppressalis (Lepidoptera: Grambidae) در شرایط مزرعه‌ای

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efficacy of the new insecticide thiocyclam hydrogen oxalate in the control of rice striped stem borer Chilo suppressalis (Lepidoptera: Grambidae) under field conditions

نویسندگان [English]

  • Farzad Majidi-Shilsar 1
  • Mehrdad Amouoghli-Tabari 2
1 Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
2 Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Amol, Iran
چکیده [English]

Due to the long-term use of some chemical insecticides to control rice striped stem borer, Chilo suppressalis in rice fields in the north of Iran and in order to prevent the development of stem borer resistance to them, it is necessary to use new insecticides such as thiocyclam hydrogen oxalate granules 4% (Vibrant®) to control this pest. Experimental treatments in this research include, 1- (VibrantR) granule insecticide 4% at the rate of 10 kg/ha. 2- (VibrantR) granule insecticide at the rate of 12.5 kg/ha. 3- (VibrantR) granule insecticide 4% at the rate of 15 Kg/ha. 4- Diazinon granule insecticide 10% at the rate of 15 kg/ha. 5- Fipronil granule insecticide 0.2% at the rate of 20 kg/ha. 6- Control (only watering). The present study was conducted in the form of randomized complete block design with 3 replications. The following characteristics including: the percentage of dead hearts in the first generation, the percentage of white heads in the second generation, the percentage of insecticide efficiency, the population of larvae and the yield of rice were evaluated. The results of this research showed that among the tested insecticides, (Vibrant®) insecticide in amounts of 12.5 and 15 kg per hectare has significant advantage in controlling the rice stem bore for the first and second generations of the pest, respectively. Also, the results of this study showed that the least contamination of dead hearts (5.22%), white heads (2.33%), the highest larval mortality (86.01%) and the highest yield (4020.83 kg/ha.) was observed in the treatment Vibrant 4% in the amount of 15 kg/ha. Therefore, the findings of the present study indicate that the new thiocyclam hydrogen oxalate insecticide has a good potential in controlling rice striped stem borer and can be used for integrated management of stem borer in paddy field ecosystems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thiosyclam hydrogen oxalate
  • granules
  • strip stem eater
  • chemical control
Abutalebian, A., Rafiei Dastjardi H., Khajeh Ali, J., Affili Kohikhili Z. & Razmjoo, J. (2022) The effect of thiocyclam insecticide & three synergists on diamond back moth Plutella xylostella (Lep: Plutellidae) & tomato leafminer moth Tuta absoluta (Lep: Galechiida). Proceedings of 24th Iranian Plant Protection Congress, 3- 6 September 2022.
Adams, A., Gore, J., Catchot, A., Musser, F., Cook, D., Krishnan, N. & Irby, T. (2016) Susceptibility of Helicoverpa zea (Lepidoptera: Noctuidae) neonates to diamide insecticides in the mid southern & southeastern United States. Journal of Economic Entomology 109(5), 2205-2209. doi: 10.1093/jee/tow175.
Cao, M. Z., Shen, J. L., Zhang, J. Z, Lu, M, Liu, X. Y. & Zhou, W. J. (2004) Monitoring of insecticide resistance & inheritance analysis of triazophos resistance in the striped stem borer (Lepidoptera: Pyralidae). Chinese Journal of Rice Science 18, 73-79. http://www.ricesci.cn/EN/.
Chelliah, S. & Bharahi, M. (1994) Insecticide management in rice. In Biology & management of rice insect. (ed). Heinrichs, E.A. International Rice Research Institute. Los Banos, Philippines P 779. http://doi:10.1016/S0261-2194(96)90027-7.
Civelek, H. S. & Weintraub, P. G.  (2003) Effects of bensultap on larval serpentine leafminers, Liriomyza tirfolii (Burgess) (Diptera: Agromyzidae), in tomatoes. Crop Protection 22 (3), 479-483. https://doi.org/10.1016/S0261-2194(02)00197-7
Deka, S. & Barthakur, S. (2010) Overview on current status of biotechnological interventions on yellow stem borer Scirpophaga incertulas (Lepidoptera: Crambidae) resistance in rice. Biotechnology Advances 28(1):70-81. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2009.09.003
Dhawan, A. K., Mahal, M. S., Sarao, P. S., Virk, J. S., Singh, R. & Kaur R. (2010) Efficacy of thiocyclam hydrogen Oxalate as foliar sprays against stem borers & leaf folder in Rice. Indian Journal of Plant Protection 38 (2):166-169.
Ebneabbasi1, S., Mehrkhou, F. & Fourouzan, M. (2023) Lethal & sublethal effects of thiocyclam hydrogen oxalate & flubendimide on the population growth parameters & population projection of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae). Journal of Entomological Society of Iran 43 (3): 219-231. http://doi.org.10.52547/jesi.43.3.3(In Persian with English abstract).
Fathipour, Y., Haghani, M., Talebi, A. A., Baniameri, V. & Zamani, A. A. (2006) Natural parasitism of Liriomyza sativae (Diptera: Agromyzidae) on cucumber under field & greenhouse conditions. IOBC Wprs Bulletin 29 (4), 163.
Giustolin, T. A., Vendramin, J. D., Alve, S. B. & Vieira, S. A. (2001) Susceptibility of Tuta absoluta (Meyrick) (Lep, Gelechiidae) reared on two species of Lycopersicon to Bacillus thuringiensis var. kurstaki. Journal of Applied Entomology 125, 551-556. https://doi.org/10.1046/j.1439-0418.2001.00579.x.
Greathead, D. J. (1990) Utilization of natural enemies of Chilo spp. for management in Africa. Insect Science & its Application 11: 749–755. https://doi.org/10.1017/S1742758400021305.
Gunewardena, K. N. C. & Madugalla, S. R. K. (2011) Efficacy of selected granular insecticides for the control of maize stem borer (Chilo partellus) (Lep.: Pyralidae). Tropical Agrieultural Geseareit sr Extension 14(1): 12-15. http://doi:10.4038/tare. V14i1.4835.
Gupta, S. P., Singh, R. A. & Singh, A. K. (2006) Field efficacy of granular insecticides & single compound sprays against pests in rice. Indian Journal of Entomology 68(2): 150-151.
Hammad, E. M. A., Nemer, N. M. & Kawar, N. S. )2000 (Efficacy of Chinaberry tree (Meliaceae) aqueous extracts & certain insecticides against the pea leafminer (Diptera: Agromyzidae) The Journal of Agricultural Science 134 )4(: 413-420. http://doi.org/10.1017/S002185969900773X
Henderson, C. F. & Tilton, E. W. (1955) Tests with acaricides against the brown wheat mite. Journal of Economic Entomology 48(2): 157-161. https://doi.org/10.1093/jee/48.2.157.
Ibrahim, Y. B. & Yee, T. S. (2000) Influence of sublethal exposure to abamactin on the boplogical performance of Neoseiulus longispinosus (Acari: Phytoseiidae). Journal of Economic Entomology 93:1085-1089. https://doi.org/10.1603/0022-0493-93.4.1085.
IRAC. (2014) IRAC MoA Classification Scheme (Version 7.3.1). http://www.irac-online.org.Accessed October 2014.
Islam, Z., Nahar, M. A., Hossain, M. A., Mia, M. & Ahmed, H. U. (2001) Pest management: Present status & future challenges.97-160 pp. In proceeding of the workshop on experiences with modern rice cultivation in Bangladesh. BRRI, Gazipur, Bangladesh, 211p.
Khorshidi, M., Hejazi, M. J. & Iranipour, S. (2017) Effect of azadirachtin, chlorantraniliprole & some insect growth regulators on vegetable leafminer, Liriomyza sativae (Blanchard) (Diptera: Agromyzidae). Journal of Crop Protection 6 (1):115-123.
Khosroshahi, M. (1975) Investigation of granular & solution insecticides against rice stem borer pest. Journal of Plant Pests & Diseases 40:16-26 (In Persian with English abstract).
Khosrowshahi, M., Nikkho, F., Dezfulian, A. & Banihashemian, A. (1979) Assessing the damage of rice stem borer & control it. journal of Applied Entomology & Phytopathology, 2 (47):107-119 (in Persian with English abstract).
Kondo A. & Tanaka F. (1995) An Estimation of the control threshold of the rice stem borer, Chilo suppressalis (Walker) (Lepidotera: Pyralidae) based on the Pheromone trap catches, Applied Entomology & Zoology 30(1):103-110.
Konno Y. & shishido T. (1985) Resistance mechanism of the rice stem borer to organophosphorus insecticides. Journal of Pesticide Science 10:285-287.
Li, X., Huang, Q., Yuan, J. & Tang, Z. (2007) Fipronil resistance mechanisms in the rice stem borer, Chilo suppressalis Walker. Pesticide Biochemistry & Phisiology 89,169-174. https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2007.06.002.
Liu, W., Zhang, D., Zhu, W., Zhang, S., Wang, Y., Yu, S., Liu, T., Zhang, X., Zhang, W. & Wang, J. (2015) Colorimetric & visual determination of total nereistoxin-related insecticides by exploiting a nereistoxin-driven aggregation of gold nanoparticles. Microchimica Acta 182(1), 401-408. http://doi:10.1007/s00604-014-1347-x.
Mahapatra, G. K. & Nanda, U. (1996) Integrating neem in yellow stem borer management in kharif rice. Indian Journal of Entomology 58(4):369-373.
Mahmoodi, L., Mehrkhou, F., Guz, N., Forouzan, M. & Atlihan, R. (2020) Sublethal effects of three insecticides on fitness parameters & population projection of Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae). Journal of Economic Entomology 113(6), 2713-2722.http:// doi: 10.1093/jee/toaa193
Padham, S. & Raghuraman, M. (2018) Bio-efficacy of newer insecticides against rice leaf folder (Cnaphalocrocis medinalis Guenee) in Varanasi region, Journal of Pharmacognosy & Phytochemistry 7(3): 2219-2221.
Pasalu, C. (2000) Recent advances in insect pest management in rice. National Center Course on IPM in Rice, New Delhi. Sept. 4-9th.
Purnima, D., Binita, B. & Priyanka, S. (2022) Bioefficacy of Thiocyclam Hydrogen Oxalate 50 SP against major pests of rice. Pesticide Research Journal. 34(1): 46-49. http:// doi:10.5958/2249-524X.2022.00009.7.
Ramakrishnan C. (1972) Control of rice stem borer, Tryporyza incertulas Walk. with application of insecticides in irrigation water. Madras Journal Agricultural 59,169-174.
Rani, D. S. & Kumar, M. P. (2019) Efficacy of new chemical (Thiocyclam hydrogen oxalate 4%) in management rice pests. International Journal of Agriculture & Plant Science 1(4): 35-40.
Rashid, M., Sheikhi Garjan, A., Naseri, B. & Saberfar, F. (2012) Comparative toxicity of abamectin, cyromazine & spinosad against the leaf-miner fly, Liriomyza sativae (Dip.: Agromyzidae). Journal of Entomological Society of Iran 32(1): 125-133.
Rehman, A., Inayatullah, C. & Majid, A. (2002) A descriptive model to predict the outbreaks of yellow stem borer, Scirpophaga incertulas. Pakistan Journal of Agricultural Research 17(3): 282-289.
Srivastava, S. K., Salim, M., Rehman, A., Singh, A., Garg, D. K. & Prasad, C. S. (2003) Stem borer of rice-wheat cropping system: status, diagnosis, biology & management. Rice-Wheat Consortium Bulletin for the Indo-Gangetic Plains, New Delhi, p.273.
Suganthan, N., Manmathan, R. & Kumanan, T. (2020) Rhabdomyolysis & acute kidney injury associated with thiocyclam hydrogen oxalate (Evisect) poisoning. SAGE Open Medical Case Reports 8: 205-313. https://doi.org/10.1177/2050313X20954942.
Suri, K. S. (2011) Bioefficacy of some insecticides against rice stemborers & leaffolder infesting rice in Punjab. Pesticide Research Journal. 23(2):190-193.
Teixeira, L. A. & &alora, J. T. (2013) Diamide insecticides: Global efforts to address insect resistance stewardship challenges. Pesticide Biochemistry & Physiology 106, 76-78. http://doi: 10.1016/j.pestbp.2013.01.010.
Tian, F., Qiao, C., Luo, J., Guo, L., Pang, T., Pang, R., Li, R., Wang, C., Wang R. & Xie, H. (2020) Development & validation of a method for the analysis of five diamide insecticides in edible mushrooms using modified QuEChERS & HPLC-MS/MS. Food Chemistry 333, 127468. http://doi: 10.1016/j.foodchem.2020.127468
Yarasi, B., Sadumpat, V., Immanni, C. P., Vudem, D. R. & Khareedu, V. R. (2008) Transgenic rice expressing Allium sativum leaf aglutinin (ASAL) exhibits high level resistance against major sap-sucking pests. BMC Plant Biology 8:102-115. https://doi.org/10.1186/1471-2229-8-102.
Yousefi–Porshokouh, A., Mohaghegh–Nishabori, J., Karimpour, Y. & Shirazi, J. (2019) Effects of six recommended pesticides in rice fields on fecundity & survival of predator &rallus spinidens under laboratory conditions. Biocontrol in Plant Protection 7(1): 29–38 (in Persian with English abstract).