دوره و شماره: دوره 43، شماره 3، مرداد 1402، صفحه 195-295 

مقاله کامل، فارسی

پاسخ Trichogramma brassicae به افزایش دما با تکیه بر روش‌های مولکولی و زیستی

صفحه 195-205

10.52547/jesi.43.3.1

پوریا آبرون؛ حسین مددی؛ آرش زیبایی؛ فواد فاتحی

پاسخ <i> Trichogramma brassicae </i> به افزایش دما با تکیه بر روش‌های مولکولی و زیستی