دوره و شماره: دوره 43، شماره 3، مرداد 1402، صفحه 195-295 

مقاله کامل، فارسی

پاسخ Trichogramma brassicae به افزایش دما با تکیه بر روش‌های مولکولی و زیستی

صفحه 195-205

10.61186/jesi.43.3.1

پوریا آبرون؛ حسین مددی؛ آرش زیبایی؛ فواد فاتحی

پاسخ <i> Trichogramma brassicae </i> به افزایش دما با تکیه بر روش‌های مولکولی و زیستی


بررسی پراکنش جغرافیایی و تراکم جمعیت سرخرطومی آزولا Stenopelmus rufinasus Gyllenhal در شالیزارها و زیستگاه‌های آبی شمال کشور

صفحه 259-273

10.61186/jesi.43.3.6

مهدی جلائیان؛ آتوسا فرحپور حقانی؛ فرزاد مجیدی شیل سر؛ بیژن یعقوبی؛ مهرداد عمواقلی طبری

بررسی پراکنش جغرافیایی و تراکم جمعیت سرخرطومی آزولا Stenopelmus rufinasus Gyllenhal در شالیزارها و زیستگاه‌های آبی شمال کشور