تاثیر اشعه‌ ماوراء بنفش (UV-C) روی پراسنجه‌های جدول زندگی بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella Zeller (Lep.: Gelechiidae)

نوع مقاله : مقاله کامل، فارسی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی

10.61186/jesi.44.1.2

چکیده

بید سیب­زمینیPhthorimaea operculella Zeller (Lep.: Gelechiidae) ، از آفات کلیدی گیاه سیب­زمینی در مزارع و انبار­های این محصول می­باشد. با توجه به این­که سیب­زمینی یک منبع مهم غذایی انسان به شمار می­رود، کنترل این آفت به روش­های مختلف و به­ویژه غیر شیمیایی مورد توجه محققین می­باشد. در این تحقیق اثر اشعه UV-C روی پارامترهای جمعیتی بید سیب­زمینی P. operculella در شرایط آزمایشگاهی در زمان­های صفر، 4، 6 و 8 دقیقه روی تخم­های یک و سه روزه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به­دست آمده، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ)، تحت تأثیر زمان­های مختلف پرتو­دهی اشعه UV-C در تخم­های یک و سه روزه با افزایش مدت زمان پرتو­دهی کاهش یافت که این روند کاهشی در تخم­های سه روزه بیش­تر از تخم­های یک روزه بود. پرتودهی تخم­های سه روزه آفت با اشعه UV-C و به مدت زمان 8 دقیقه بیشترین تاثیر را در افزایش طول دوره قبل از بلوغ داشت (67/37 روز). کم­ترین طول عمر حشرات ماده در تیمار تخم­های یک و سه روزه که به مدت 8 دقیقه پرتو­دهی شده بودند به ترتیب 58/8 و 38/8 روز بود. کم­ترین نرخ خالص تولید­مثل (R0) در تخم­های سه روزه در زمان­های 0، 4، 6 و 8 دقیقه پرتو­دهی به ترتیب 54/4، 28/3، 98/0 و 28/0 نتاج ماده/فرد ماده به­دست آمد. بیش­ترین طول دوره یک نسل (T) در تخم­های سه روزه در تیمار 8 دقیقه پرتو­دهی 86/42 روز به ثبت رسید. نتایج به­دست آمده نشان­دهنده اثرات منفی پرتو­تابی با اشعه ماوراء بنفش روی پارامترهای زیستی و رشد جمعیت بید سیب­زمینی می­باشد، لذا پرتو­دهی اشعه UV-C در مدیریت تلفیقی این آفت در مرحله انبار­داری می­تواند مد نظر قرار گیرد.

چکیده تصویری

تاثیر اشعه‌ ماوراء بنفش (UV-C) روی پراسنجه‌های جدول زندگی بید سیب‌زمینی  Phthorimaea operculella Zeller (Lep.: Gelechiidae)

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of UV radiation on life table parameters of the Phthorimaea operculella Zeller (Lep.: Gelechiidae)

نویسندگان [English]

  • Barfin Pero 1
  • Shahram Aramideh 1
  • Shahram Mirfakhraei 1
  • Abbas Hosseinzadeh 2
1 Department of Plant Protection, Urmia University, Urmia, Iran
2 Department of Plant Protection, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran
چکیده [English]

Potato tuber moth (PTM), Phthorimaea operculella Zeller (Lep.: Gelechiidae), is one of the key pests of potato in the fields and warehouses of this product. Considering that potato is one of the important sources of human food, the control of this pest by different and especially non-chemical methods is of interest to researchers. Therefore, in this research, the effect of UV-C radiation on the population parameters of PTM was examined in laboratory conditions at 0, 4, 6 and 8 minutes on one- and three- day- old eggs. Based on the results, the intrinsic rate of population increase (r) and the finite rate of population increase (λ) under the influence of different times of UV-C radiation in one and three-day-old eggs with an increase in the duration of radiation yield decreased, and this decrease was more in three-day-old eggs than one-day-old eggs. The longest length of immature period was obtained in three-day-old eggs irradiated with UV-C radiation (37.67 days) in 8 minutes treatment. The shortest lifespan of adult female in one-day-old and three-day-old eggs was estimated 8.58 and 8.38 days at the time of 8 minutes of irradiation, respectively. The lowest net reproductive rate (R0) in three-day-old eggs at 0, 4, 6, and 8 minutes of irradiation was obtained 4.54, 3.28, 0.98, and 0.28 (female offspring), respectively. The maximum mean generation time (T) in three-day-old eggs was recorded as 42.86 days in the treatment of 8 minutes of irradiation. The obtained results show the negative effects of ultraviolet radiation on biological parameters and population growth of PTM. Therefore, UV-C irradiation may be considered in the integrated management of this pest in the storage stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irradiation
  • bisexual life table
  • physical control
  • Pest management

© 2024 by Author(s), Published by the Entomological Society of Iran

This Work is Licensed under Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International Public License

Ahmed, R. G. (2005) Damage pattern as function of various typesof radiations. Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences 15, 135-147.
Ayvaz, A., Albayrak, S. & Tuncbilek, A. Ş. (2007) Inherited sterility in Mediterranean flour moth Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae): Effect of gamma radiation on insect fecundity, fertility and developmental period. Journal of Stored Products Research 43, 234-239. https://doi.org/10.1016/j.jspr.2006.06.003.
Bakhshi, A., Talebi, A. A. & Fathipour, Y. (2012) Effect of ultra violet irradiation on biological parameters of Plodia interpunctella (Hübner) (Lep., Pyralidae). Journal of Entomological Research 4(2), 103-116. http://jer.iau-arak.ac.ir/.
Beard, R. L. (1972) Lethal action of UV irradiation on insect. Journal of Economic Entomology 65, 650-654.
Chi, H. (1988) Life-table analysis incorporating both sexes and variable development rates among individuals. Environmental Entomology 17, 26-34. https://doi.org/10.1093/ee/17.1.26.
Chi, H. (2020) TWOSEX-MSChart: a computer program for age stage, two-sex life table analysis. National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan; available from http://140.120.197.173/ Ecology/Download/TWOSEX-MSChart.rar.
Chi, H. & Liu, H. (1985) Two new methods for the study of insect population ecology. Bulletin of the Institute of Zoology, Academia Sinica 24, 225–240.
Collins, D. A. & Kitchingman, L. (2010) The effect of ultraviolet C iradiation on stored-product pests. 10th International Working Conference on Stored Products Protection 632-636. http://pub.jki.bund.de/.../archive.
Darras, A. I., Skouras, P. J., Assimomitis, P., Labropouloy, C. & Stathas, G. J. (2021) Application of UV-C Irradiation to Rosa x hybrida Plants as a Tool to Minimise Macrosiphum rosae Populations. Agronomy 11(4) 702. https://doi.org/10.3390/agronomy11040702.
Das, G. P. & Raman, K. V. (1994) Alternate hosts of the potato tuber moth, Phthorimaea operculella Zeller. Crop Protection. 13(2), 83–86. https://doi.org/10.1016/0261-2194(94)90155-4.
Devasconcelos, G. J. N., Moraes G. J., Júnior, Í. D. & Knapp, M. (2008) Life history of the predatory mite Phytoseiulus fragariae on Tetranychus evansi and Tetranychus urticae (Acari: Phytoseiidae, Tetranychidae) at five temperatures. Experimental and Applied Acarology 44, 27-36.
Doğramaci, M. & Tingey, W. M. (2008) Comparison of insecticide resistance in a North American field population and a laboratory colony of potato tuberworm (Lep.: Gelechiidae). Journal of Pest Science 81, 17. https://doi.org/10.1007/s10340-007-0178-5.
Faraji, Z., Sarayelo, M. H., Ghaniania, M. & Sally, L. (2011) Effect of Essential Essential Disposal and Powder of Three Plants on Potato tuberworm Phthorimaea operculella Zeller (Lep.: Gelechiidae) in Gorgan Laboratory Conditions. National Conference on Economic Jihad in Agriculture and Natural Resources. pp 46-55. (In Farsi)
Faruki, S. I., Das, D. R. & Khatun, S. (2005) Effects of UV-radiation on the larvae of the lesser mealworm, Alphitobius diaperinus Panzer (Col.: Tenebrionidae) and their progeny. Pakistan Journal of Biological Sciences 5, 444-448.
Fathi, S. A. A., Nouri-Ghanbalanni, G. & Sedaghati, M. (2010) Resistance of some canola cultivars to Aphis Gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae). Applied Entomology and Zoology 45(4), 601-608. https://doi.org/10.1303/aez.2010.601.
Frel, A., Gu H, Cardona, C. & Dorn, S. (2003) Antixenosis and antibiosis of common beans to Thrips palmi. Journal of Economic Entomology 93,1577-1584.
Gao, Y. L. (2021) Green control techniques for potato tuberworm Phthorimaea operculella. Scientia Agricultura Sinica 54, 533–535.
Ghanem, I. & Shamma, M. (2007) Effect of non-ionizing irradiation (UV-C) on the development of Trogoderma granarium Everts. Journal of Stored Products Research 43, 362-366. https://doi.org/10.1016/j.jspr.2006.09.002.
Golizadeh, A. & Esmaeili, N. (2012) Comparative life history and fecundity of Phthorimaea operculella (Lep.: Gelechiidae) on leaves and tubers of different potato cultivars. Journal of Economic Entomology 105, 1809-1815. https://doi.org/10.1603/EC12144.
Guven, E., Pandir, D. & Hatice, B. (2015) UV radyasyonun, Un güvesi, Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae), larvalarında meydana getirdiği oksidatif stres ve DNA hasarının belirlenmesi. Turkish Journal of Entomology 39, 23-33. https://doi.org/10.16970/ted.06717.
Hallman, G. L. (2004) Ionizing irradiation quarantine treatment against orient fruit moth (Lep.: Tortricidae) in ambient and hypoxic atomospheres. Journal of Economic Entomology 97, 824-827. https://doi.org/10.1093/jee/97.3.824.
Hasan, M. & Khan, AR. (1998) Control of stored-product pests by radiation. Integrated Pest Management Reviews 3, 15-29.
Hassan, M., Jahan, M. S. & Khan, I. R. (1998) Effect of UV radiation on the uzi-fly, Exorista sorbillans Widemann, an endoparasitoid of silkworm, Bombyx mori L. Journal of Insect Scienc 18, 87-91. https://doi.org/10.1017/S1742758400007505.
Heidari, N., Sedaratian-Jahromi, A. & Ghane-Jahromi, M. (2016) Possible effects of Ultraviolet ray (UV-C) on biological traits of Callosobruchus maculatus Fabricius (Col.: Chrysomelidae). Journal of Stored Products Research 69, 91-98. https://doi.org/10.1016/j.jspr.2016.06.008.
Hu, Z. Q., Zhao, H. Y. & Thieme, T. (2013) The effects of enhanced ultraviolet-B radiation on the biology of green and brown morphs of Sitobion avenae (Hem.: Aphididae). Environmental Entomology 42, 578–585.
Kalaras, M. D., Beelman, R. B. & Elias, R. J. (2012) Effects of postharvest pulsed UV light treatment of white button. mushrooms (Agaricus bisporus) on vitamin D2 content and quality attributes. Journal of Agricultural and Food Chemistry 60, 220-225. https://doi.org/10.1021/jf203825e.
Kim, M-J. & Johnson, W. A. (2014) ROS-mediated activation of Drosophila larval nociceptor neurons by UV-C irradiation. BMC Neuroscience 15, 14.
Meng, J. Y., Zhang, C. Y., Zhu, F., Wang, X. P. & Lei, C. L. (2009) Ultraviolet light-induced oxidative stress: Effects on antioxidant response of Helicoverpa armigera adults. Journal of Insect Physiology 55, 588–592.
Modarres Najafabadi, S. S., Sedehi, A. & Karbalaizadeh, M. (2014) Effect of ultraviolet irradiation (254 nm) on egg hatching population growth and reproductive parameters of cowpea weevil, Callosobruchus maculatus Fabricus (Col.: bruchidae). International Journal of Farming Alleid Science 3(5), 476-482.
Munawar, K., M. Alahmed, A. & M. S. Khalil. (2021) Effects of ultraviolet radiation on Culex quinquefasciatus Say immature stages. Entomological Research 51, 111–117. https://doi.org/10.1111/1748-5967.12494.
Navrozidis, E. I. & Andreadis, S. S. (2012) Applied agricultural entomology. Copy City Publish, Thessaloniki. https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.328323.1006976.
Parabi, B. (2014) Effect of insecticides of lethal and sublethal thoxicity of dinoteafuran, thiamethoxam and pyridaliol on potato tuber moth, Phthorimae operculella Zeller. M.Sc. thesis. University of Mohaghegh Ardabili. pp 122.
Parween, S., Faruki, S. I. & Akther, R. (2004) Growth and development of Alphitobius diaperinus Panzer (Col.: tembriomidae) developing from pupa irradiated with ultra-violet rays. The University Journal of Zoology, Rajshahi University 23, 23-26.
FAO, (2019) Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy
Pourhemati, A., Teklozadeh, H. M. & Mashrafe, M. (2013) Investigating the effect of two wavelengths of ultraviolet rays on the mortality of adult grain insects. The First National Conference on Sustainable Development of Agriculture and Healthy Environment (In Farsi)
Rafiee-Dastjerdi, H., Ahmadpour, R., Afghahi, S. & Golizade, A. (2019) Lethal and sublethal effects of Indoxacarb and Thiocloprid on potato tuber moth, Phthorimea operculella Zeller (Lep.: Gelechiidae). Entomological Research 11(2), 87-97. http://jer.iau-arak.ac.ir/.
Rafiee-Dastjerdi, H., Mashhadi, Z. & Sheykhi-Gorjan, A. (2013) Lethal and sublethal effects of abamectin and deltamethrin on Phthorimae operculella (Lep.: Gelechiidae). Crop Protection 2(4), 403-409.
Rondon, S. I. (2010) The potato tuberworm: A literature review of its biology, ecology, and control. American Journal of Potato Research 87, 149-166. https://doi.org/10.1007/s12230-009-9123-x.
Sedaghat, R., Talebi, A. A. & Moharramipour, S. (2011) Effect of ultra violet irradiation (UV-C) on biological parameters of Sitotroga cerealella (Olivier) (Lep., Gelechiidae). Journal of Entomological Research 4, 259-269.
Silva, W. D., Arthur, V. & Mastrangelo, T. (2010) Response of oriental fruit moth, Grapholita molesta Busck (Lepidoptera: Tortricidae), eggs to gamma radiation. Radiation Phisics and Chemistry 79, 1063-1066. https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2010.05.009.
Sorungbe, A. A., Badmus, H. A. & Sulaimon, A. M. (2016) Effect of ultraviolet irradiation on egg hatching of tropical warehouse moth Ephestia cautella, development of its adult and mortality. International Journal of Pharma and Bio Sciences 3, 23–27.
Villena, O. C., Momen, B. & Sullivan, J. (2018) Effects of ultraviolet radiation on metabolic rate and fitness of Aedes albopictus and Culex pipiens mosquitoes. Peer J. 6, 61-33. https://doi.org/10.7717/peerj.6133.
Xu, J., Zhu, J. H., Yang, Y. L., Tang, H., Lv, H. P. & Fan, M. T. (2019) Status of major diseases and insect pests of potato and pesticide usage in China. Scientia Agricultura Sinica 52, 2800–2808.
Zhao, S., Qiu, C., Xiong, S. & Cheng, X. (2007) A thermal lethal model of rice weevils subjected to microwave irradiation. Journal of Stored Products Research 43, 430-434. https://doi.org/10.1016/j.jspr.2006.12.005.
Zhou, L. J., Zhu, Z. H., Liu, Z. X., Ma, W. H., Desneux, N. & Lei, C. L. (2013) Identification and transcriptional profiling of differentially expressed genes associated with response to UVA radiation in Drosophila melanogaster (Diptera: Drosophilidae). Environmental Entomology 42, 1110–1117.