دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، بهمن 1402، صفحه 1-100 
معرفی آفات نخیلات در جزیره کیش

صفحه 75-86

10.61186/jesi.44.1.6

سارا ضرغامی؛ نسترن رضایی؛ محمد رضا نعمتیان

معرفی آفات نخیلات در جزیره کیش


مقاله کوتاه، فارسی

گزارش کرم برگ‌خوار پاییزه،Spodoptera frugiperda (Lepidoptera, Noctuidae: Noctuinae) برای اولین بار از ایران

صفحه 111-116

10.61186/jesi.44.1.9

مهدی ناصری؛ مرجان بمانی؛ هلن عالی پناه؛ سعیده نور بخش؛ هادی زهدی

گزارش کرم برگ‌خوار پاییزه،Spodoptera frugiperda (Lepidoptera, Noctuidae: Noctuinae) برای اولین بار از ایران