نمایه نویسندگان

آ

 • آزما، مینا مطالعه ترجیح گونه و مرحله طعمه توسط لاروهای Chrysoperla carnea [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 57-69]

ا

 • ابوالحسنی، ماندانا بررسی سطح حساسیت اولین مرحله ی پورگی سوش های مختلف سوسری آلمانی .Blatella germanica L با استفاده از کاغذهای آغشته به حشره کش های دیازینون و پروپوکسور [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 31-39]
 • اکبری، ابوالفضل شناسائی و طبقه بندی هفده خانواده از عنکبوتهای ایران [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 71-80]

ب

 • براری، حسن گزارش دو گونه ی جدید از سخت بالپوشان بالا خانواده ی Scarabaeoidea برای فون حشرات ایران [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 83-88]

ت

 • تیرگری، سیاوش شناسائی و طبقه بندی هفده خانواده از عنکبوتهای ایران [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 71-80]

ح

 • حسینی، سید مهدی مطالعه بیولولوژی مگس جالیز ( Dacus ciliatus Loew) در شهرستان مشهد [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 17-25]

خ

 • خرازی پاکدل، عزیز بررسی تاکسونومیک کفشدوزکهای زیر خانواده Scymninae در منطقه مشهد [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 41-56]

د

 • درویش مجنی، تقی بررسی بیولوژی وتغییرات جمعیت Aphis gossypii Glover درمزارع پنبه گرگان [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 1-10]

ر

 • رضوانی، علی بررسی بیولوژی وتغییرات جمعیت Aphis gossypii Glover درمزارع پنبه گرگان [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 1-10]
 • رضوانی، علی گزارش پنج گونه شته ی جدید برای فون ایران [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 81-81]

ش

 • شائقی، منصوره بررسی سطح حساسیت اولین مرحله ی پورگی سوش های مختلف سوسری آلمانی .Blatella germanica L با استفاده از کاغذهای آغشته به حشره کش های دیازینون و پروپوکسور [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 31-39]

ص

 • صبوری، علیرضا کنه های خانواده Trombidiidae Leach در ایران [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 11-15]
 • صحرا گرد، احد مطالعه ترجیح گونه و مرحله طعمه توسط لاروهای Chrysoperla carnea [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 57-69]

غ

 • غیورفر، رحیم معرفی دو گونه ی جدید موریانه . Anacanthotermes esmailii sp. Nov و .Microcerotermes chhotanii sp. Nov از ایران [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 27-29]

ک

 • کمالی، کریم شناسائی و طبقه بندی هفده خانواده از عنکبوتهای ایران [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 71-80]

گ

 • گودرزی، حمید رضا شناسائی و طبقه بندی هفده خانواده از عنکبوتهای ایران [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 71-80]

ل

 • لدنی، حسین بررسی سطح حساسیت اولین مرحله ی پورگی سوش های مختلف سوسری آلمانی .Blatella germanica L با استفاده از کاغذهای آغشته به حشره کش های دیازینون و پروپوکسور [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 31-39]

م

 • میرابزاده، عباس مطالعه ترجیح گونه و مرحله طعمه توسط لاروهای Chrysoperla carnea [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 57-69]
 • مصدق، محمد سعید مطالعه ترجیح گونه و مرحله طعمه توسط لاروهای Chrysoperla carnea [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 57-69]
 • مفیدی نیستانک، محسن اولین گزارش از وجود خانواده ( Trigonidiidae ( Orthoptera : Ensifera در ایران [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 82-82]

ه

 • هادی زاده، علیرضا مطالعه بیولولوژی مگس جالیز ( Dacus ciliatus Loew) در شهرستان مشهد [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 17-25]

ی

 • یغمایی، فرنوش بررسی تاکسونومیک کفشدوزکهای زیر خانواده Scymninae در منطقه مشهد [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 41-56]