نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم معرفی و شناسائی گونه های زیر خانواده Sphecinae در ایران ( Hymenoptera : Sphecidae) [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 87-104]
 • ابراهیمی، ابراهیم معرفی 6 گونه زنبور پارازیت جدید برای فون ایران [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 113-113]
 • احمدی، علی اصغر فون کفشدوزکهای استان فارس قسمت دوم قبیله Scymnini از زیر خانواده (Scymninae (Col.: Coccinellidae [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 1-21]
 • احمدی، علی اصغر معرفی سرخرطومیهای ریشه بقولات ( Sitona spp.) در استان فارس [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 73-85]

ج

 • جوادیان، عزت الدین سطح حساسیت Phlebotomus papatasi نسبت به حشره کش د.د.ت در مهمترین کانون لیشمانیوز جلدی روستائی ایران، شهرستان اصفهان (1370-1369) [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 27-37]

خ

 • خرازی پاکدل، عزیز آسیب شناسی بافتهای روده میانی لاوهای ( Ostrinia nubilalis persica Mutuura & Munroe 1970 (Lep.: Pyralidae:Pyrautinae تغذیه کرده از اسپوروتوکسین باکتری Bacillus thuringiensis واریته Kurstaki [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 61-72]

د

 • داروغه، حسن گزارشی درباره یک نوع غده ترشح کننده فرمون در حشره نر سن گندم( Eurygaster integriceps Put.( Het .- Scutelleridae [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 112-112]

ر

 • رضوانی، علی کلید شناسائی گونه هائی از خانواده Lachnidae در ایران (Homoptera : Aphidodea) [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 45-51]

ش

 • شاهسون بهبودی، بهروز آسیب شناسی بافتهای روده میانی لاوهای ( Ostrinia nubilalis persica Mutuura & Munroe 1970 (Lep.: Pyralidae:Pyrautinae تغذیه کرده از اسپوروتوکسین باکتری Bacillus thuringiensis واریته Kurstaki [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 61-72]

ص

 • صفوی، محمد کلید شناسائی نیم سخت بالپوشان ایران (16) سن های خانواده ACANTHOSOMATIDAE Stål, 1865 [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 105-107]

ع

 • عالیچی، محمود معرفی سرخرطومیهای ریشه بقولات ( Sitona spp.) در استان فارس [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 73-85]
 • عسکری، حسن آسیب شناسی بافتهای روده میانی لاوهای ( Ostrinia nubilalis persica Mutuura & Munroe 1970 (Lep.: Pyralidae:Pyrautinae تغذیه کرده از اسپوروتوکسین باکتری Bacillus thuringiensis واریته Kurstaki [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 61-72]

غ

 • غدیری، ولی اله تعیین میزان آلودگی و خسارت زنبور ساقه خوار غلات .Cephus pygmaeus L در ارقام مختلف گندم و جو در منطقه کرج [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 23-26]
 • غیور فر، رحیم معرفی گونه 1922, Amitermes messinae Fuller و مقایسه مرفولوژیک با گونه های A. sp.near stepensonal و A.vilis Hagen در ایران ( Isoptera : Termitidae: Termitinae) [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 109-111]

ل

 • لدنی، حسین سطح حساسیت مگس های خانگی جمع آوری شده از یک مرغداری واقع در مرد آباد کرج نسبت به حشره کشهای مختلف به طریق تماس موضعی در سال 1371 [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 39-43]
 • لدنی، حسین سطح حساسیت سوسری آلمانی (Blatella germanica L. ( Blattaria : Blattellide به حشره کشهای مختلف در چند بیمارستان شهر تهران [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 53-60]

م

 • معظمی، نسرین آسیب شناسی بافتهای روده میانی لاوهای ( Ostrinia nubilalis persica Mutuura & Munroe 1970 (Lep.: Pyralidae:Pyrautinae تغذیه کرده از اسپوروتوکسین باکتری Bacillus thuringiensis واریته Kurstaki [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 61-72]
 • موسوی ایوانکی، علیه سطح حساسیت مگس های خانگی جمع آوری شده از یک مرغداری واقع در مرد آباد کرج نسبت به حشره کشهای مختلف به طریق تماس موضعی در سال 1371 [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 39-43]

ی

 • یزدانی، عباس فون کفشدوزکهای استان فارس قسمت دوم قبیله Scymnini از زیر خانواده (Scymninae (Col.: Coccinellidae [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 1-21]
 • یعقوبی ارشادی، محمد رضا سطح حساسیت Phlebotomus papatasi نسبت به حشره کش د.د.ت در مهمترین کانون لیشمانیوز جلدی روستائی ایران، شهرستان اصفهان (1370-1369) [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 27-37]