نمایه نویسندگان

ا

 • اباذریان، بیژن تاثیر گاز متیل بروماید بر کرم گلوگاه انار (SPECTROBATES CERATONIAE Zell. ( Lep. Pyralidae در انبار [دوره 11، 1,2، 1370، صفحه 1-9]
 • احمدی، اصغر فون کفشدوزک های استان فارس قسمت اول زیر خانواده STICHOLOTIDINAE [دوره 11، 1,2، 1370، صفحه 51-60]
 • اسماعیلی، مرتضی بررسی زمستان گذرانی و تنوع و میزان تغذیه در سه گونه کفشدوزک در کرج و ورامین .Coccinella septempunctata L., Hippodamia (Adonia ) variegate (Goeze) Psyllobora vigintiduopunctata L) [دوره 11، 1,2، 1370، صفحه 19-34]

پ

 • پروین، احمد بررسی بیولوژی زنجرک (EMPOASCA DECIPIENS PAOLI ( HOMOPTERA : CICADELLIDAE روی کنجد در ورامین [دوره 11، 1,2، 1370، صفحه 11-18]

ص

 • صادقی، ابراهیم بررسی زمستان گذرانی و تنوع و میزان تغذیه در سه گونه کفشدوزک در کرج و ورامین .Coccinella septempunctata L., Hippodamia (Adonia ) variegate (Goeze) Psyllobora vigintiduopunctata L) [دوره 11، 1,2، 1370، صفحه 19-34]
 • صفوی، محمد کلید شناسایی خانواده های نیم سخت بالپوشان ایران (15) سن های خانواده ی NEPIDAE , LATREILLE / 1802 [دوره 11، 1,2، 1370، صفحه 45-49]

ط

 • طاهری، محمد صادق تاثیر گاز متیل بروماید بر کرم گلوگاه انار (SPECTROBATES CERATONIAE Zell. ( Lep. Pyralidae در انبار [دوره 11، 1,2، 1370، صفحه 1-9]

غ

 • غدیری، ولی اله بررسی تغییرات جمعیت کک چغندر قند( CHAETOCNEMA TIBIALIS I11. ( Col . Chrysomelidae در باختران [دوره 11، 1,2، 1370، صفحه 35-43]
 • غیورفر، رحیم معرفی گونه Amitermes messinae Fuller , 1922 و مقایسه ی مرفولوژیک با گونه های ( A. sp.near Stephensons , A. villis Hagen (Isoptera : Termitidae , Termitinae در ایران [دوره 11، 1,2، 1370، صفحه 61-66]

ف

 • فرزانه، احمد تاثیر گاز متیل بروماید بر کرم گلوگاه انار (SPECTROBATES CERATONIAE Zell. ( Lep. Pyralidae در انبار [دوره 11، 1,2، 1370، صفحه 1-9]

م

 • میرزایانس، هایک سه جنس و چهار گونه ملخ جدید از راسته Orthoptera ایران [دوره 11، فوق العاده 6، 1370، صفحه 1-36]

ی

 • یزدانی، عباس فون کفشدوزک های استان فارس قسمت اول زیر خانواده STICHOLOTIDINAE [دوره 11، 1,2، 1370، صفحه 51-60]