نویسنده = صادقی، سید ابراهیم
تعداد مقالات: 4
1. گزارش گونه‌ی Tremex fuscicornis (Hym.: Siricidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 11-12

داود شامحمدی؛ سید ابراهیم صادقی؛ جورج ملیکا؛ بیتا علی


2. زیست شناسی پروانه‌ی گالزای گز Parapodia sinaica (Lep.: Gelechiidae) در استان قم

دوره 27، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 15-26

علی رضائی احمدآبادی؛ سید ابراهیم صادقی؛ بیتا علی


4. Oak cynipid gall inquilines of Iran (Hym.: Cynipidae: Synergini), with description of new species

دوره 25، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 15-50

H. Yarmand؛ Z. Ács؛ Z. Ács؛ Z. Ács؛ M. Tavakoli؛ Zs. Pénzes؛ Zs. Pénzes؛ Zs. Pénzes؛ M. H. Assareh؛ M. Bechtold؛ Z. Ács؛ Zs. Pénzes؛ J. Pujade-Villar؛ G. Melika؛ S. E. Sadeghi؛ H. Askary