نویسنده = سید ابراهیمی، سلمی‌سادات
تعداد مقالات: 1
1. گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید (Hym.: Chalcidoidea)از شپشک نخودی انجیر در ایران

دوره 28، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 79-80

شهرام حسامی؛ عباس محمدی خرم‌آبادی؛ سلمی‌سادات سید ابراهیمی