نویسنده = زیگلر، یوآخیم
تعداد مقالات: 1
1. گزارش مگس Ectophasia leucoptera (Dip.: Tachinidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 33-34

مهدی غیبی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی؛ یوآخیم زیگلر؛ ابراهیم گیلاسیان