نویسنده = رضائی احمدآبادی، علی
تعداد مقالات: 1
1. زیست شناسی پروانه‌ی گالزای گز Parapodia sinaica (Lep.: Gelechiidae) در استان قم

دوره 27، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 15-26

علی رضائی احمدآبادی؛ سید ابراهیم صادقی؛ بیتا علی