نویسنده = ایمانی، سهراب
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی حساسیت مراحل پورهی سن اول و حشرهی بالغ سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae)، به حشرهکشهای نئونیکوتینوئیدی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 31، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 13-24

ندا پیرمرادی آموزگارفرد؛ عزیز شیخی گرجان؛ ولی اله بنی عامری؛ سهراب ایمانی