نویسنده = صفرعلیزاده، محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای زنبورهای گال‌زای بلوط (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان ‌غربی

دوره 31، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 63-77

محمدرضا زرگران؛ محمدحسن صفرعلیزاده؛ علی اصغر پورمیرزا