نویسنده = بلالی مشکور، الهام
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی دو نوع سیستم کشت گندم بر افزایش کنترل بیولوژیک تریپس گندم، (Haplothrips tritici (Thys.: Phlaeothripidae

دوره 33، شماره 1، بهار 1392، صفحه 49-58

سید علی اصغر فتحی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ الهام بلالی مشکور