نویسنده = جامی الاحمدی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش گونه (Bedellia somnulentella (Lep.: Bedelliidae از ایران

دوره 34، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 13-14

فائزه فتاح؛ مجید جامی الاحمدی؛ قربانعلی اسدی؛ سعید مودی