نویسنده = عالی پناه، هلن
تعداد مقالات: 5
2. ریخت‌شناسی و زیست‌شناسی شب‌پره برگ‌خوار نارون، Bucculatrix ulmifoliae Hering, 1931 (Lep.: Bucculatricidae) در ایران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 213-222

ولی اله بنی عامری؛ شادی مالکی؛ هلن عالی پناه


3. گزارش گونه ی( Notocelia punicana Kuznetsov, 1956 ( Lep.: Tortricidae : Olethreutinaeاز ایران

دوره 23، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 123-124

هلن عالی پناه؛ حسنعلی احمدیان؛ علی پازوکی


5. گزارش گونه (Lepisiota semenovi ( Hym .: Formicidaeدر کلنی های زنبور عسل ایران

دوره 22، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 83-84

هلن عالی پناه؛ غلامحسین طهماسبی