نویسنده = صابر، موسی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی پایداری سمیت نه حشره کش بر اساس تلفات زنبور (Trissolcus grandis ( Thom.) ( Hym.; Scelionidae

دوره 20، شماره 2، زمستان 1379، صفحه 57-70

عزیز شیخی گرجان؛ خلیل طالبی؛ علی اصغر پورمیرزا؛ موسی صابر