نویسنده = طهماسبی، غلامحسین
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی باکتری‌های انتروکوکوس ازدستگاه گوارش زنبور عسل کوچک Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae)

دوره 37، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 263-272

شبنم پری چهره؛ غلامحسین طهماسبی؛ علیمراد سرافرازی؛ سهراب ایمانی؛ ناصر تاج آبادی


2. گزارش گونه (Lepisiota semenovi ( Hym .: Formicidaeدر کلنی های زنبور عسل ایران

دوره 22، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 83-84

هلن عالی پناه؛ غلامحسین طهماسبی