نویسنده = صالحی، لطیف
تعداد مقالات: 2
1. گزارش سه گونه مگس از خانواده ی Syrphidae در ایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 123-124

بهنام معتمدی نیا؛ احد صحراگرد؛ لطیف صالحی؛ جلال جلالی سندی


2. بررسی زیست شناسی مگس(Sphaerophoria scripta ( Dip.: Syrphidaeدر شرایط آزمایشگاهی

دوره 23، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 33-43

بهنام معتمدی نیا؛ احد صحراگرد؛ لطیف صالحی؛ جلال جلالی سندی