نویسنده = حاتمی، بیژن
تعداد مقالات: 6
1. گزارش زنبور هیپرپارازیتویید (Baryscapus erynniae ( Hym.: Eulophidae از ایران

دوره 22، شماره 2، زمستان 1381، صفحه 87-88

مریم خلیلی ماهانی؛ بیژن حاتمی؛ حسین سیدالاسلامی؛ جان لاسال


2. مطالعه ی دشمنان طبیعی آلرودها (Homoptera : Aleyrodidae) در استان اصفهان

دوره 20، شماره 1، تابستان 1379، صفحه 1-24

حسن قهاری؛ بیژن حاتمی


3. بیولوژی( Exochomus qudripustulatus ( L.) ( Coccinellidae روی ( Planococcus vovae ( Nasanov ) ( Hom.: Pseudococcidae در شیراز

دوره 20، شماره 1، تابستان 1379، صفحه 61-76

حسینعلی لطفعلی زاده؛ بیژن حاتمی؛ جعفر خلقانی


5. گزارش جدید مگس شکارچی ( Leucopis ( Leucopis ) glyphinivora Tanasijtshuk (Diptera : Chamaemyiidae در ایران

دوره 18، 1,2، زمستان 1377، صفحه 27-27

سعید قدیری راد؛ بیژن حاتمی؛ بانک قرائی