نویسنده = زودو، جاسک
تعداد مقالات: 1
1. گزارش زنجرک (Rhytidodus nobilis (Hom.: Cicadellidaeاز ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 141-142

سعید حیدری؛ یعقوب فتحی پور؛ سید ابراهیم صادقی؛ جاسک زودو