نویسنده = داودی، آزاده
تعداد مقالات: 3
1. گزارش زنبور پارازیتویید (Metaphycus claviger ( Hym.: Encyrtidae از ایران

دوره 23، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 129-130

آزاده داودی؛ علی اصغر طالبی؛ غلامرضا رجبی؛ یعقوب فتحی پور؛ سعید محرمی پور


2. گزارش زنبور( Metaphycus angustifrons Compere ( Hym.: Encyrtidae پارازیتویید شپشک ( Coccus hesperidum (L.) (Hom .: Coccidae از ایران

دوره 22، شماره 2، زمستان 1381، صفحه 79-80

آزاده داودی؛ علی اصغر طالبی؛ غلامرضا رجبی؛ یعقوب فتحی پور؛ ژی هانگ ژو


3. گزارش زنبورپارازیتویید (Microterys hortulanus Erdös ( Hym.: Encyrtidae از ایران

دوره 22، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 85-86

یعقوب فتحی پور؛ آزاده داودی؛ علی اصغر طالبی؛ غلامرضا رجبی