نویسنده = توروژی، شابا
تعداد مقالات: 1
1. گزارش پنج گونه زنبور مرتبط با گا ل های نسترن از ایران

دوره 23، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 107-108

احسان رخشانی؛ علی اصغر طالبی؛ سید ابراهیم صادقی؛ شابا توروژی؛ ابراهیم ابراهیمی