نویسنده = حقیقیان، فرشاد
تعداد مقالات: 2
1. گزارش تریپس (Mycterothrips salicis(Thy.:Thripidae از ایران

دوره 23، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 111-112

فرشاد حقیقیان؛ سید ابراهیم صادقی


2. گزارش زنجرک (Empoasca ( Asymmefrasca ) decedens Paoli , 1932 ( Hom.: Cicadellidae از ایران

دوره 21، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 109-110

فرشاد حقیقیان؛ سید ابراهیم صادقی