نویسنده = درویش مجنی، تقی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی بیولوژی وتغییرات جمعیت Aphis gossypii Glover درمزارع پنبه گرگان

دوره 17، 1,2، زمستان 1376، صفحه 1-10

تقی درویش مجنی؛ علی رضوانی