نویسنده = پور حاجی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. First record of the fruit fly Urophora vera (Dip.: Tephritidae) from Iran

دوره 36، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 149-150

علیرضا پور حاجی؛ رضا فرشباف پور آباد؛ بابک قرالی؛ ناصر کاسبی؛ حسینعلی لطفعلی زاده